A construction worker in a hard hat and hi-vis working with a piece of surveying equipment

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch i ddod yn syrfëwr meintiau, swydd allweddol ym maes adeiladu? Canfyddwch y llwybrau i yrfa mewn tirfesur meintiau, o raddau i brentisiaethau gradd, faint o amser mae’n ei gymryd i gymhwyso a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi.

 

A oes galw mawr am syrfewyr meintiau?

Mae syrfewyr meintiau yn amcangyfrif costau prosiectau adeiladu, ac felly’n chwarae rhan allweddol mewn adeiladu a pheirianneg sifil. Mae galw mawr am syrfewyr meintiau, â 66% o gwmnïau adeiladu yn adrodd am brinder syrfewyr meintiau cymwys. Dywed rhai adroddiadau eu bod yn anos eu recriwtio na dawnswyr bale!

Mae hyn yn gwneud tirfesur meintiau yn ddeniadol i unrhyw un sy’n edrych am yrfa werth chweil yn broffesiynol ac yn ariannol. Gall syrfewyr meintiau siartredig profiadol ennill hyd at £65,000 neu fwy.

Pa gymwysterau sydd eu hangen i fod yn syrfëwr meintiau?

I ddod yn syrfëwr meintiau, fel arfer bydd angen gradd mewn tirfesur meintiau neu reolaeth fasnachol a achredwyd gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) arnoch, er nad yw hyn yn wir bob amser.

TGAU a Lefelau A/Safonau Uwch

Os mai’ch nod yw bod yn syrfëwr meintiau o oedran ifanc, bydd angen pump TGAU â graddau 9 i 4 (A* i C) neu gyfwerth, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Yna, mae angen 2-3 Lefel A. Ni ofynnir am unrhyw bynciau penodol, ond byddai’n ddefnyddiol pe bai un o’ch Lefelau A yn y canlynol:

 • Astudiaethau Busnes
 • Economeg
 • Daearyddiaeth
 • Dylunio a Thechnoleg

Gradd

Graddau i ddod yn syrfëwr meintiau

Rhaglenni israddedig mewn mesur meintiau neu reolaeth fasnachol yw'r llwybr mwyaf cyffredin i ddod yn syrfëwr meintiau. Yn aml, gallwch astudio gradd sy'n cyfuno'r ddau, sy'n cwmpasu elfennau hanfodol o dirfesur megis rheoli adeiladu, astudiaethau adeiladu, peirianneg adeiladu, rheoli peirianneg, technoleg adeiladu a mwy.

Mae llawer o gyrsiau hefyd yn cynnwys lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant, gan roi profiad gwaith hanfodol i chi ochr yn ochr â'ch astudiaethau.

Graddau perthnasol eraill

Fodd bynnag, nid yw gradd mewn tirfesur meintiau neu reolaeth fasnachol mor hanfodol â . Os oes gennych chi radd israddedig mewn pwnc gwahanol, gallwch ddilyn cwrs trosi ôl-raddedig a achredwyd gan RICS. Mae pynciau israddedig perthnasol y gellid eu trosi yn cynnwys:

 • Adeiladu neu Adeiladwaith
 • Peirianneg Sifil
 • Economeg
 • Daearyddiaeth
 • Mathemateg
 • Rheolaeth Prosiect
 • Peirianneg Strwythurol
 • Astudiaethau Trefol a Thir

Cwrs trosi ôl-raddedig achrededig RICS

Mae'r cwrs ôl-raddedig fel arfer yn cymryd blwyddyn i'w gwblhau, neu ddwy flynedd os ydych chi'n ei gymryd yn rhan amser. Mae trosi ôl-raddedig yn llwybr cyffredin i'r maes, â llawer yn penderfynu newid gyrfa yn ddiweddarach mewn bywyd, ac mae cyflawni gradd Meistr mewn tirfesur yn gymhwyster a werthfawrogir yn fawr.

Gallwch hefyd ddilyn y llwybr hwn ar ôl dilyn pwnc cwbl anghysylltiedig ar lefel israddedig, gan fod cyflogwyr yn awyddus i gael golwg hollol wahanol ar dir ac eiddo. Gall rhai cyflogwyr o syrfwyr meintiau gyflogi graddedigion â gradd nad yw wedi’i hachredu gan yr RICS – fe’u gelwir yn rhai nad ydynt yn gytras – a’u cefnogi a’u hariannu drwy’r cwrs ôl-raddedig.

Allwch chi fod yn syrfëwr meintiau heb radd?

Gallwch, mae’n bosibl cymhwyso fel syrfëwr meintiau heb radd draddodiadol, ond bydd angen lefel tebyg o wybodaeth a chyflawniad academaidd ar brentisiaeth gradd o hyd.

Prentisiaeth gradd

Mae rhaglen Prentisiaeth Gradd Syrfëwr Siartredig a gymeradwyir gan RICS yn arwain at yr un lefel o gymhwyster ac achrediad ag astudio gradd, ond mae’n caniatáu ichi ennill arian wrth ddysgu. Â phrentisiaeth gradd, mae'r swydd yn dod yn gyntaf, a bydd unrhyw un sy'n cael ei dderbyn ar raglen brentisiaeth gradd eisoes yn cael ei gyflogi fel syrfëwr meintiau dan hyfforddiant â phractis tirfesur neu gwmni adeiladu. Gall prentisiaeth gradd gymryd hyd at 6 blynedd i'w chwblhau.

Mae rhai o fanteision prentisiaeth gradd yn cynnwys:

 • Dim dyled myfyrwyr – telir eich ffioedd dysgu gan eich cyflogwr a'r llywodraeth
 • Telir cyflog i chi – fel arfer o leiaf £20,000 y flwyddyn, sy'n codi ar ôl cymhwyso
 • Bydd llawer o'ch amser yn cael ei dreulio yn y gweithle, gan roi profiad ymarferol i chi

Profiad gwaith

Ni ddylid diystyru gwerth cael profiad gwaith ochr yn ochr â syrfëwr meintiau cymwys. Efallai eich bod yn gweithio tuag at eich cymhwyster proffesiynol neu brentisiaeth gradd wrth gael profiad hanfodol yn y gwaith.

Asesu cymhwysedd proffesiynol RICS

Y rhan olaf o ddod yn syrfëwr meintiau siartredig cwbl gymwys yw sicrhau aelodaeth RICS. I wneud hyn, rhaid i chi gwblhau rhaglen Asesu Cymhwysedd Proffesiynol RICS. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn gallu arddangos MRICS ar ôl eich enw, gan hysbysu cleientiaid a chydweithwyr fel ei gilydd eich bod yn syrfëwr meintiau siartredig.

Os cymerwch brentisiaeth gradd tirfesur meintiau, mae sefyll yr APC yn rhan o'r rhaglen a dylech dderbyn statws MRICS pan fyddwch yn cwblhau eich cwrs.

Fodd bynnag, i'r rhai sydd â llai na 5 mlynedd o brofiad ymarferol, megis y rhai sy'n dechrau yn y proffesiwn trwy brifysgol, mae dod yn siartredig yn golygu cwblhau'r APC trwy ennill o leiaf 24 mis o brofiad ôl-raddedig â chyflogwr.

Sgiliau a chymwyseddau

Mae tirfesur meintiau yn broffesiwn medrus iawn, a bydd angen i chi allu dangos y sgiliau canlynol:

 • Dealltwriaeth o wyddoniaeth a thechnoleg peirianneg
 • Y gallu i ddefnyddio eich menter
 • Gwybodaeth gref am fathemateg
 • Sylw rhagorol i fanylion
 • Sgiliau meddwl dadansoddol
 • Sylw trylwyr a da i fanylion
 • Gwybodaeth am adeiladu ac adeiladwaith
 • Sgiliau rheoli prosiect
 • Gwydnwch, penderfyniad a'r gallu i weithio'n dda dan bwysau
 • Ymwybyddiaeth fasnachol dda
 • Agwedd ymarferol, rhesymegol a threfnus at waith

 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae DPP yn agwedd bwysig ar gynnal safonau uchel unwaith y bydd syrfewyr meintiau wedi cymhwyso a siartredig. Rhaid i aelodau RICS gwblhau o leiaf 20 awr o DPP bob blwyddyn, a allai gynnwys mynychu cynadleddau a digwyddiadau, cyrsiau proffesiynol, cynnal gweithdai, astudiaeth breifat o bapurau academaidd neu hyfforddiant mewnol.