Fel rhan o’n cyfres i ddathlu Wythnos Gyrfaoedd Gwyrdd, buom yn siarad â James Dawson, Llysgennad STEM Am Adeiladu a Phennaeth Dysgu a Datblygu yn Keltbray. Mae ei waith yn goruchwylio a gweithredu cynnwys wedi bod yn allweddol wrth godi ymwybyddiaeth a helpu i hyrwyddo diwylliant o arferion cynaliadwy ar draws Keltbray.

 

A allwch chi ddweud wrthym am eich cefndir a sut y gwnaethoch chi ymuno â'r diwydiant adeiladu yn y lle cyntaf?

James: “Fy nghefndir yw Dysgu a Datblygu, â phrofiad helaeth yn y sectorau adeiladu.

Yn rhinwedd fy swydd fel Pennaeth Dysgu a Datblygu, er efallai nad oes gennyf gysylltiad uniongyrchol â phrosiectau adeiladu gwyrdd, rwyf wedi goruchwylio datblygiad a gweithrediad llwyddiannus cynnwys  adeiladu cynaliadwy deniadol. Mae’r cynnwys hwn wedi bod yn allweddol wrth godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo diwylliant o arferion cynaliadwy ar draws Keltbray.”

 

Allwch chi rannu eich hoff brosiect adeiladu gwyrdd yr ydych wedi gweithio arno, ac egluro beth oedd yn ei olygu?

James: “Rwyf wedi goruchwylio datblygiad cyfres o fodiwlau e-ddysgu yr ydym wedi’u cyflwyno ar draws ein busnes drwy ein system rheoli dysgu. Mae’r modiwlau hyn yn ymdrin ag ystod eang o bynciau cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol hollbwysig, gan gynnwys Ansawdd Aer, Bioamrywiaeth, Carbon, Cymunedau, Sicrhau gwerth cymdeithasol ar brosiectau, Caffael Cynaliadwy, a Rheoli Gwastraff.

Gan weithio’n agos gyda’n tîm cynaliadwyedd, rwyf wedi sicrhau bod ein rhaglenni hyfforddi yn cyd-fynd â safonau diweddaraf y diwydiant a’r arferion gorau mewn cynaliadwyedd, gan roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ein gweithwyr i gyfrannu at brosiectau adeiladu gwyrdd.

Yn ddiweddar, mae ein hadran wedi bod yn gyfrifol am hwyluso gweithdai busnes cyfan, gan gynnwys y rhai sy’n canolbwyntio ar Reoli Carbon. Mae’r gweithdai hyn wedi chwarae rhan hanfodol wrth wella dealltwriaeth o strategaethau lleihau carbon a’u harwyddocâd mewn arferion adeiladu cynaliadwy.

Rwyf hefyd wedi sicrhau bod cynaliadwyedd yn elfen ganolog o’n rhaglen i raddedigion â phynciau perthnasol wedi’u hintegreiddio drwyddi.

 

Sut mae'r agwedd at gynaliadwyedd mewn adeiladu wedi newid?

James: “O ran esblygiad cynaliadwyedd ym maes adeiladu, rwyd wedi gweld newid sylweddol dros y blynyddoedd. Mae cynaliadwyedd wedi dod yn rhan annatod o bob cam o brosiect adeiladu. Yn benodol, o safbwynt dysgu a datblygu, credaf fod effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol wedi cael eu hanwybyddu’n hanesyddol mewn meysydd llafur cyrsiau adeiladu. Fodd bynnag, nid yw hynny’n wir bellach, ac mae ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd mewn pynciau adeiladu yn cynyddu, a chredaf fod cyflwyno’r pwnc hwn yn gynnar i newydd-ddyfodiaid yn y diwydiant yn fuddiol iawn.”

 

Pa dueddiadau adeiladu gwyrdd ydych chi'n rhagweld bydd yn dod yn boblogaidd yn y blynyddoedd i ddod?

James: “Wrth edrych ymlaen, rwy’n rhagweld y bydd nifer o dueddiadau adeiladu gwyrdd yn dod yn boblogaidd yn y blynyddoedd i ddod. Mae’r rhain yn cynnwys ffocws uwch ar egwyddorion economi gylchol megis mwyngloddio trefol, hyrwyddo ailddefnyddio uwchlaw ailgylchu, ac ail-ardystio elfennau strwythurol. Mae fy rôl mewn sefyllfa dda i gefnogi ymwybyddiaeth o’r tueddiadau hyn trwy ddarparu cyfleoedd dysgu a datblygu perthnasol, yn enwedig i unigolion sy’n newydd i’r diwydiant.
Rwy’n gyffrous ynghylch y cyfeiriad cadarnhaol y mae’r diwydiant yn mynd iddo ac edrychaf ymlaen at hyrwyddo’r egwyddorion hanfodol hyn drwy addysg a hyfforddiant.”

Wedi'ch ysbrydoli? Canfyddwch fwy am gynaliadwyedd mewn adeiladu a gyrfaoedd adeiladu gwyrdd heddiw…

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am gynaliadwyedd mewn adeiladu, sut mae’r diwydiant yn agosáu at Sero Net, neu ganfod y gwahanol yrfaoedd adeiladu gwyrdd, cysylltwch ag Am Adeiladu.