Mae sawl llwybr i ddod yn drydanwr, p'un a ydych wedi gadael yr ysgol, yn fyfyriwr Lefel A neu'n rhywun sy'n ystyried newid gyrfa. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch trwy gwblhau cwrs coleg neu brentisiaeth. Os oes gennych eisoes brofiad perthnasol, gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd.

Yn bwysig ddigon, mae’r rhai sy’n cymhwyso ar gyfer eu gyrfa fel trydanwr trwy lwybrau hyfforddi a gydnabyddir gan y diwydiant, fel cyrsiau gan City & Guilds neu EAL a phrentisiaethau, yn dueddol o fod â rhagolygon gwell o ran swyddi ac enillion.

Yma byddwn yn archwilio sut i ddod yn drydanwr cymwys a'r opsiynau sydd ar gael i chi yng Nghymru a Lloegr. Mae rhai amrywiadau yn berthnasol yn yr Alban a bydd y rhain yn cael eu hamlygu.


Pam dewis dod yn drydanwr?

Os ydych chi'n hoffi trwsio pethau ymarferol a bod gennych chi ddull trefnus, dadansoddol o ddatrys problemau, efallai mai dod yn drydanwr yw'r yrfa i chi.

Mae gan drydanwyr cymwys potensial am enillion da, maent yn mwynhau amgylchedd gwaith amrywiol ac anaml y maent yn brin o waith. Mae yna gyfleoedd gwych o fewn y diwydiant trydanol, o symud i feysydd arbenigol o'r fasnach neu ddechrau eich busnes eich hun. Bydd galw mawr am drydanwyr medrus bob amser.

Y gwahanol fathau o drydanwr

Trydanwr domestig neu breswyl

Mae'r rhan fwyaf o drydanwyr yn ymdrin â gwaith trydanol domestig - trwsio namau trydanol mewn tai preifat, gosod gwifrau a systemau trydanol neu osod gwifrau newydd yn eu lle. Bydd trydanwyr domestig yn aml yn gweithio ochr yn ochr â masnachwyr eraill, yn enwedig ar safleoedd adeiladu.

Profwr trydanol

Mae profwyr trydanol yn arolygu, yn profi ac yn archwilio gosodiadau trydanol mewn cartrefi a busnesau. Maent yn dynodi diffygion ac yn cwblhau adroddiadau prawf i gadarnhau pa offer sy'n gweithio'n ddiogel ac yn effeithlon, a pha rai nad ydynt yn ddiogel i'w defnyddio.

Peiriannydd Trydanol

Mae peirianwyr trydanol yn dylunio, datblygu a chynnal systemau trydanol ar gyfer adeiladau, systemau trafnidiaeth a rhwydweithiau dosbarthu pŵer. Mae peirianwyr trydanol yn gweithio mewn ac ar draws llawer o ddiwydiannau. Mae angen dealltwriaeth dda o wyddoniaeth beirianyddol arnynt, a sgiliau mathemateg a chyfrifiadurol cryf.

 

Eich canllaw i ddod yn drydanwr

Cwblhau eich TGAU a/neu Lefel A

Os ydych yn yr ysgol o hyd ac eisiau hyfforddi i fod yn drydanwr, bydd angen i chi gwblhau eich TGAU. Mae gan gwrs trydanol domestig City & Guilds – y cam cyntaf i ddod yn drydanwr – ofynion sylfaenol ar gyfer y rhai sydd wedi gadael yr ysgol. Bydd angen y canlynol arnoch:

• O leiaf 2 TGAU (neu gyfwerth) graddau 9 i 3 (A* i D) (cwrs lefel 2)

• 4 - 5 TGAU (neu gyfwerth) graddau 9 i 4 (A* i C) (cwrs lefel 3 a Lefelau T).

Cwblhau'r cwrs gosodwyr trydanol domestig

Unwaith y byddwch wedi gadael yr ysgol, eich cam cyntaf yw dilyn cwrs gosod trydanol domestig City & Guilds. Bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i swydd prentis dan hyfforddiant gyda chwmni.

Mae'r cwrs hwn yn darparu'r pethau sylfaenol ar gyfer cynnal gwaith trydanol domestig ac mae'n cymryd 18 diwrnod i'w gwblhau. Mae'n cynnwys modiwlau ar archwilio a phrofi, rheoliadau gwifrau a rheoliadau adeiladu ar gyfer gosodiadau domestig.

Gallwch ddewis dilyn y cwrs ar yr un pryd neu ei ledaenu. Bydd 10 diwrnod yn cael ei dreulio mewn gweithdy canolfan hyfforddi.

Dewch o hyd i goleg yn agos atoch chi sy'n rhedeg y cwrs hwn.

Ymgymryd â phrentisiaeth neu interniaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni gosodiad trydanol yn ffordd dda i mewn i'r diwydiant.

Mae prentisiaethau yn agored i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad yn y gwaith a choleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Fel rhan o'ch prentisiaeth, gallwch gwblhau prentisiaeth uwch mewn trydanwr gosod a chynnal a chadw (Diploma Lefel 3). Gallwch hefyd hyfforddi i fod yn drydanwr trwy brentisiaeth yn y lluoedd arfog.

Yn gyffredinol bydd angen 5 TGAU (neu gyfwerth) ar raddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ar gyfer prentisiaeth uwch.

Yr Alban sy’n gweithredu’r cynllun Prentisiaeth Fodern.

Cwblhau cwrs coleg neu gwrs NVQ

Os ydych chi'n ystyried newid gyrfa ac yn meddwl tybed sut i ddod yn drydanwr cymwys, cwblhau cwrs coleg neu NVQ fyddai eich cam cyntaf. Gallwch gofrestru ar y cyrsiau canlynol, gyda’r gofynion TGAU lleiaf a ddangosir uchod:

  • Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Gwasanaethau Adeiladu (llwybr Gosod Trydanol) neu Ddiploma Canolradd Lefel 2 EAL mewn Gosodiadau Trydanol
  • Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Gwasanaethau Adeiladu (llwybr Gosod Trydanol) neu Ddiploma Lefel 3 EAL Uwch mewn Gosodiadau Trydanol
  • Lefel T mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ar gyfer Adeiladu
  • NVQ Lefel 3 Peirianneg Drydanol ac Electronig
  • Yr Alban – SCQF 7 mewn Gosodiadau Trydanol.

Dod yn drydanwr cwbl gymwys

Mae cwblhau Diploma Lefel 2 a Lefel 3 yn llwyddiannus, ynghyd â phrofiad gwaith fel rhan o gwrs neu brentisiaeth, yn agor y drws i’ch gyrfa fel trydanwr.

Dysgwch fwy am yrfaoedd fel trydanwr yn y diwydiant adeiladu

Gobeithiwn eich bod yn gwybod llawer mwy am sut i hyfforddi i fod yn drydanwr. Os hoffech ddarganfod mwy am yr hyn sydd ynghlwm wrth weithio fel trydanwr, y sgiliau y gallai fod eu hangen arnoch, y cyflog y gallech ei ennill ac astudiaethau achos gan bobl sy'n gwneud y swydd ei hun, dilynwch y dolenni isod: