Ydych chi’n gweithio ym maes adeiladu ac yn angerddol am y diwydiant rydych chi am ei rannu ag eraill? P’un a ydych chi’n brentis blwyddyn gyntaf neu’n Brif Swyddog Gweithredol, mae cynllun Llysgennad STEM Am Adeiladu yn ffordd berffaith o ysbrydoli pobl ifanc i ymuno â’n diwydiant lliwgar.

Beth mae llysgenhadon yn ei wneud?

Mae Llysgenhadon STEM Am Adeiladu yn ymgysylltu â phobl ifanc mewn digwyddiadau addysgol ledled y DU i dynnu sylw at y llu o gyfleoedd gwych sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu. Maent yn helpu pobl ifanc i ystyried opsiynau gyrfa yn y dyfodol trwy gefnogi eu dysgu, goleuo llwybrau gyrfa a chodi dyheadau.

Gall hyn amrywio o ateb cwestiynau a dosbarthu taflenni mewn ffair gyrfaoedd i arwain sesiynau ymarferol neu weithdai, gan gynnig cipolwg go iawn ar sut beth yw gweithio ym maes adeiladu.

Mae pobl ifanc yn elwa’n aruthrol o’r profiad uniongyrchol hwn, ac mae llysgenhadon yn aml yn darparu’r sbarc cyntaf oll o ysbrydoliaeth sy’n eu darbwyllo i ystyried gyrfa ym maes adeiladu.

Mae bod yn llysgennad yn cynnig llawer o fanteision hefyd, felly gadewch i ni archwilio’r 10 prif reswm dros ddod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu.

1. Gwella eich sgiliau cyflogadwyedd

Mae llysgenhadon yn ymwneud ag ystod eang o weithgareddau, ac mae cynnal y gwasanaethau cymorth hyn nid yn unig yn helpu i adeiladu ar eich sgiliau presennol, ond yn hollbwysig, gall eich helpu i ddysgu rhai newydd.

Y peth gwych am y cynllun yw bod gennych chi reolaeth lwyr dros y gweithgareddau rydych chi'n eu cwblhau. Gallwch ddewis cyflwyno sgwrs gyrfaoedd, sy'n adeiladu eich sgiliau cyflwyno a chyfathrebu, neu arwain sesiwn grŵp ymarferol sy'n rhoi sgiliau gweithio mewn tîm a threfnu i chi, neu ddarparu rhywfaint o fentora un-i-un sy'n gwella eich sgiliau arwain a phersonoliaeth.

Mae’r rhain i gyd yn sgiliau y mae cyflogwyr ar draws y diwydiant yn gofyn amdanynt yn fawr, a gall eu magu helpu i wella’ch cyflogadwyedd eich hun. Rydych chi’n helpu eraill wrth adeiladu gyrfa – mae’n sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill!

2. Helpu i newid canfyddiadau o’r diwydiant

Mae bod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu yn llawer mwy na siarad am eich swydd yn unig – rhan allweddol yw herio’r canfyddiadau a’r stereoteipiau ynghylch adeiladu.

Mae adeiladu yn ddiwydiant bywiog, gwerth chweil ag ystod amrywiol o ddewisiadau gyrfa – ac mae’n bwysig ein bod yn portreadu hynny. Gan nad ydynt yn rhieni nac athrawon, mae myfyrwyr yn tueddu i fod yn fwy agored â llysgenhadon, a gallwch ddefnyddio hynny i ddeall sut y maent yn canfod y diwydiant ac yn llunio eu barn.

Mae gan y diwydiant adeiladu fwy o fenywod a phobl o gefndiroedd BAME yn gweithio ynddo nag erioed, gan gwmpasu rolau o benseiri i beirianwyr BIM – a dyma’r llun y gallwch chi helpu i’w trosglwyddo i bobl ifanc.

3. Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu

Gellir dadlau mai dyma’r rheswm pwysicaf a’r budd mwyaf dros ddod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu.

Mae llysgenhadon yn arddangos gyrfaoedd adeiladu, ond hefyd yn cyflwyno'r bobl go iawn sy'n rhan o'r diwydiant. Mae clywed profiadau uniongyrchol yn un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ysbrydoli pobl, ac mae rhannu eich stori yn ffordd wych o roi wyneb i’r diwydiant i bobl ifanc.

Nid oes gan bawb fodel rôl yn eu teulu neu eu hysgol sy'n tanio ysbrydoliaeth ynddynt am yr hyn y maent am ei wneud â'u bywydau - mae'n bosibl iawn mai chi fydd y person hwnnw pan fyddwch yn treulio amser yn rhannu eich stori ag eraill.

4. Magu eich hyder

P’un a ydych chi’n gymharol newydd i’ch proffesiwn neu’n weithiwr proffesiynol profiadol, gall llawer o dasgau yn y gweithle fod yn brofiadau brawychus o hyd.

Diolch byth, gall llawer o’r hyn a wnewch fel llysgennad gael ei gymhwyso i leoliad gwaith. Gall gweithgareddau fel rhoi cyflwyniadau ac ateb cwestiynau myfyrwyr magu eich hyder wrth wneud gweithgareddau tebyg yn y gwaith.

5. Bod yn rhan o gymuned

Mae yna 6,500 o Lysgenhadon STEM Am Adeiladu, a mwy na 30,000 o lysgenhadon ar draws y cynllun STEM ehangach.

Trwy ymuno â'r gymuned hon, cewch gyfle i gwrdd â phobl newydd, rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol y diwydiant ac adeiladu system gymorth. Gallwch gymryd rhan yn hyn yn rhithwir drwy'r ganolfan ddigidol neu'n bersonol mewn digwyddiadau neu un o'r 19 canolfan ranbarthol ar draws y wlad.

Mae bod yn rhan o gymuned ehangach o bobl o'r un anian sy'n gweithio tuag at nod cyffredin wir yn helpu i feithrin ysbryd cymunedol, tra hefyd yn helpu eich gyrfa eich hun trwy rwydweithio ag aelodau ar draws y diwydiant.

6. Gweithio ar faterion sy’n bwysig i chi

A ydych yn arbennig o angerddol dros annog mwy o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i mewn i’r diwydiant, fel menywod neu weithwyr anabl? Neu efallai eich bod yn awyddus i dynnu sylw at y rôl y gall adeiladu ei chwarae wrth greu byd gwell o’n cwmpas.

Fel Llysgennad STEM Am Adeiladu gallwch wneud yn union hynny. Gallwch ddewis pa weithgareddau y byddwch yn eu cwblhau ac ymhle: gallwch fynd i ysgol i ferched yn unig i roi sgwrs ar yrfaoedd ym maes adeiladu, neu gallwch gynnal gweithdy ymarferol sy'n tynnu sylw at brosiectau adeiladu ynni adnewyddadwy.

Mae bod yn llysgennad yn ymwneud ag archwilio eich angerddau, a rhannu'r egni hwnnw ag eraill.

7. Gwych ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus

Pan fyddwch chi'n cofrestru ar y cynllun Llysgenhadon STEM Am Adeiladu byddwch yn cael mynediad i hyb digidol STEM, sy'n darparu hyfforddiant a deunyddiau sefydlu, yn ogystal ag adnoddau a all helpu gyda datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Mae'r deunyddiau yn eich helpu i gyflwyno gweithgareddau, tra hefyd yn cefnogi eich DPP eich hun trwy roi sgiliau a phrofiadau gweithle hollbwysig i chi.

Os ydych yn gweithio tuag at y lefel nesaf o gofrestriad proffesiynol yn eich maes, mae bod yn llysgennad yn ffordd wych o brofi eich ymrwymiad. Mae sefydliadau yn aml yn chwilio am eu haelodau i wella enw da'r proffesiwn, sy'n cael ei ddangos yn berffaith trwy weithredu fel llysgennad.

8. Adeiladu eich CV

Mae cynllun Llysgennad STEM Am Adeiladu yn uchel ei barch gan gyflogwyr ledled y diwydiant, gyda llawer yn cymryd rhan weithredol ynddo. Wedi'r cyfan, mae annog y genhedlaeth nesaf i adeiladu o fudd enfawr iddynt.

Os ydych chi'n bwriadu cyflawni eich rôl ddelfrydol, mae bod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu yn ychwanegiad gwych i'ch CV a all helpu i'ch gosod ar wahân i'r gweddill. Mae'n weithgaredd allgyrsiol sy'n dangos yr angerdd sydd gennych dros adeiladu, yn ogystal ag arddangos sgiliau fel cyflwyno, trefnu a gwaith tîm, sydd i gyd yn cael eu canmol yn fawr gan gyflogwyr.

9. Rhoi yn ôl i’ch cymuned ac ysgolion lleol

Meddyliwch yn ôl i'ch amser yn yr ysgol ac mae'n debyg bod athro a ddaliodd eich dychymyg yn arbennig, ac efallai hyd yn oed chwarae rhan yn y llwybr gyrfa bresennol rydych chi'n ei arwain.

Mae gweithredu fel llysgennad yn ffordd berffaith o roi rhywbeth yn ôl i'r lle a roddodd brofiad cadarnhaol i chi. Mae’n helpu i godi dyheadau’r rhai sydd ynddo, wrth ddatblygu cysylltiadau cryfach â’r cwmni rydych chi’n ei gynrychioli a’r gymuned leol.

10. Ymdeimlad o foddhad personol

Yn olaf, mae’r ymdeimlad o foddhad personol y byddwch chi’n ei deimlo wrth ysbrydoli eraill yn anhygoel o bwerus.

Mae'r adborth a'r gwerthfawrogiad a gewch gan athrawon, cydlynwyr a chyflogwyr wir yn rhoi hwb personol enfawr i chi. Fel llysgennad, byddwch yn cael effaith lwyddiannus ar bobl ifanc wrth lunio eu penderfyniadau ar adeg hollbwysig o’u bywyd, ac mae hynny’n deimlad gwerth chweil iawn.

Mae hefyd yn gyfle gwych i fyfyrio’n bersonol, edrych yn ôl ar yr hyn rydych wedi’i gyflawni a sylweddoli pa mor bell rydych chi wedi dod.

Mae Llysgenhadon STEM Am Adeiladu yn rhan hanfodol o’r diwydiant, ac yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan bawb ynddo.

Rwy’n barod! Ble ydw i’n cofrestru?

I gofrestru fel Llysgennad STEM Am Adeiladu, cliciwch ar y ddolen yma.

Mwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, edrychwch ar y canllaw defnyddiol Cwestiynau Cyffredin Am Adeiladu yma.

Fel arall, cysylltwch â’r tîm ar CA@citb.co.uk

A pheidiwch ag anghofio ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol: FacebookTwitterInstagram and YouTube