Facebook Pixel

Gosodwr ffenestri

Mae gosodwyr ffenestri yn gosod ffenestri, drysau, ystafelloedd haul a llenwaliau gwydr mewn adeiladau a strwythurau. Efallai y byddan nhw’n gweithio ar eiddo newydd, yn uwchraddio hen ffitiadau, neu’n helpu i adfer adeiladau treftadaeth.

Cyflog cyfartalog*

£15000

-

£25000

Oriau arferol yr wythnos

43-45

Sut i fod yn osodwr ffenestri

Mae sawl ffordd o ddod yn osodwr ffenestri. Gallech chi ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth, neu gael hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn osodwr ffenestri i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs coleg mewn gwaith saer neu asiedydd i’ch helpu i ennill sgiliau defnyddiol i fod yn osodwr ffenestri. Efallai y bydd eich coleg neu eich darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig Diploma Lefel 2 mewn Saernïaeth Mainc neu Ddiploma Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd.  

Ar ôl i chi ennill y cymhwyster, gallech wneud cais am swydd fel cynorthwyydd neu fêt gosodwr ffenestri a dysgu mwy yn y gwaith. 

Bydd arnoch angen: 

 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D) (cwrs lefel 2) 
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) (cwrs lefel 3). 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd mewn gosod gwydr neu ffenestri i fod yn osodwr ffenestri. Gall y rhain gael eu cynnig gan gwmnïau adeiladu neu ffenestri arbenigol. 

Yn gyffredinol, bydd angen i chi gael 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

Gwaith

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol i fod yn osodwr ffenestri, felly os oes gennych chi gymwysterau TGAU mewn Saesneg a mathemateg neu brofiad blaenorol o waith saer ac asiedydd, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd fel ‘mêt’ neu gynorthwyydd gosodwr.  

Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich helpu i ennill sgiliau yn y gwaith, i'ch helpu i ddod yn osodwr ffenestri. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gosodwr ffenestri. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr ffenestri:  

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol a mathemateg da 
 • Sylw ardderchog i fanylion 
 • Y gallu i weithio’n dda dan bwysau 
 • Y gallu i weithio’n dda gyda’ch dwylo. 

Beth mae gosodwr ffenestri yn ei wneud?

Fel gosodwr ffenestri, byddwch yn gyfrifol am osod ffenestri a drysau mewn cartrefi a busnesau, gan sicrhau bod y ffitiadau’n addas i’r diben ac yn amddiffyn rhag y tywydd. 

Mae swydd gosodwr ffenestri yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Defnyddio offer llaw ac offer pŵer i dynnu hen ffenestri, drysau ac ystafelloedd haul 
 • Mesur lle ar gyfer ffenestri neu ddrysau newydd 
 • Gosod ffenestri a drysau gwydr sengl neu ddwbl 
 • Adeiladu ystafelloedd haul a thai gwydr 
 • Selio ffitiadau i sicrhau eu bod yn amddiffyn rhag y tywydd, a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau 
 • Gweithio gyda ffitiadau UPVC, metel neu bren 
 • Clirio deunyddiau sydd ar ôl wedi i chi orffen y gwaith. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gosodwr ffenestri?

Mae’r cyflog disgwyliedig i osodwr ffenestri yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall gosodwyr ffenestri sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £15,000 
 • Gall gosodwyr ffenestri profiadol ennill hyd at £25,000* 
 • Gosodwyr ffenestri hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gosodwyr ffenestri:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gosodwr ffenestri, gallech symud ymlaen i weithio ar brosiectau mwy ac uchel eu proffil, neu symud i rôl fel rheolwr prosiectau neu amcangyfrifwr. 

Gallech naill ai weithio i gwmni adeiladu neu ffenestri, neu sefydlu eich hun fel gosodwr hunangyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080