Facebook Pixel

Peiriannydd amgylcheddol

Mae peirianneg amgylcheddol yn canolbwyntio ar warchod yr amgylchedd trwy leihau gwastraff a llygredd. Mae peirianwyr amgylcheddol yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau naturiol, yn helpu i ddatblygu adnoddau egni adnewyddadwy a defnyddio mwy o ddeunyddiau sy’n bodoli’n barod. Maent yn dylunio technolegau a phrosesau sy’n rheoli llygredd ac yn glanhau llygriad.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£90000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn beiriannydd amgylcheddol

I ddod yn beiriannydd amgylcheddol, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu'r coleg, neu gallech wneud prentisiaeth. Os oes gennych brofiad neu sgiliau perthnasol yn barod efallai y gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr a chael hyfforddiant yn y swydd. Mae hefyd yn bosibl i symud i beirianneg amgylcheddol o alwedigaethau perthnasol, megis ymgynghorydd amgylcheddol neu gynaliadwyedd. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn beiriannydd amgylcheddol i weld pa un yw'r un iawn i chi. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Cynllun hyfforddi graddedigion/prifysgol 

Gallech ddod yn beiriannydd amgylcheddol drwy gwblhau gradd israddedig mewn pwnc perthnasol fel y canlynol: 

 • Peirianneg sifil 
 • Peirianneg amgylcheddol 
 • Peirianneg forol 
 • Peirianneg fecanyddol 
 • Peirianneg gemegol  
 • Peirianneg broses.  

Gallech hefyd astudio rhaglen ôl-raddedig berthnasol, mewn meysydd megis monitro amgylcheddol, tir wedi’i halogi neu beirianneg amgylcheddol, a all eich gwneud yn fwy deniadol i gyflogwr. Fodd bynnag, gallwch fynd i'r maes hwn heb gymwysterau ôl-raddedig trwy ein cynllun graddedigion y mae sawl cyflogwr yn ei gynnig yn y maes hwn. 

Yn gyffredinol, bydd angen: 

3 Lefel A (gan gynnwys mathemateg a ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (gradd israddedig) 

Gradd mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu amgylcheddol neu awdurdod lleol yn ffordd dda o ymuno â’r diwydiant.  

Gallwch gwblhau prentisiaeth gradd fel ymarferwr amgylcheddol i’ch helpu i ddod yn beiriannydd amgylcheddol. 

I wneud prentisiaeth gradd, bydd angen 4 - 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych wybodaeth neu gymwysterau blaenorol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni amgylcheddol neu awdurdod lleol i ennill profiad fel peiriannydd amgylcheddol. I ddechrau, efallai y byddwch yn helpu peiriannydd amgylcheddol mwy profiadol ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel peiriannydd amgylcheddol Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd amgylcheddol yn cynnwys:  

 • Chwilfrydig yn dechnegol 
 • Dawn at gasglu ac asesu data gwyddonol 
 • Cyfathrebwr gwych 
 • Sgiliau trefnu da 
 • Gallu gweithio dan bwysau a chwrdd â therfynau amser llym prosiect. 

Beth mae peiriannydd amgylcheddol yn ei wneud?

Fel peiriannydd amgylcheddol, gallech fod yn  gwneud y canlynol:  

 • Cynnal asesiadau ar safle 
 • Cynnal archwiliadau technegol 
 • Gwerthuso effaith amgylcheddol 
 • Gwneud argymhellion ar weithgareddau glanhau, adferiad a rheoli gwastraff 
 • Asesu sut mae safle’n cydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol 
 • Defnyddio technegau mathemategol a modelu cyfrifiadurol i asesu neu ragweld problemau amgylcheddol y gorffennol, presennol a'r dyfodol 
 • Dylunio, datblygu, profi a rhoi datrysiadau technegol ar waith a fydd yn helpu sefydliadau i leihau eu heffaith negyddol ar yr amgylchedd 
 • Dehongli data 
 • Ymwybyddiaeth o newidiadau deddfwriaethol i gyfraith amgylcheddol 
 • Adnabod ac ystyried potensial ffynonellau halogydd 
 • Meddiannu a dal gafael ar gynlluniau, trwydded a gweithdrefnau gweithredu safonol 
 • Ysgrifennu adroddiadau 

Faint y gallech ei ennill fel peiriannydd amgylcheddol?

Mae'r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall peiriannydd amgylcheddol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £30,000 y flwyddyn 
 • Gall peiriannydd amgylcheddol hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £30,000 a £55,000 y flwyddyn 
 • Gall beiriannydd amgylcheddol uwch, siartredig neu arbenigwr ennill hyd at £90,000* y flwyddyn 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella gyda statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Peiriannydd Amgylcheddol sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Wrth i chi ennill profiad ar amrywiaeth eang o brofiad, efallai y dewiswch chi arbenigo mewn maes peirianneg amgylcheddol penodol fel adferiad tir, gwaredu gwastraff neu ddŵr a rheoli llygredd aer. 

Neu, gallech ddewis llwybr rheoli a goruchwylio peirianwyr neu dechnegwyr eraill, neu reoli prosiectau cyfan. Os yw rheoli yn apelio atoch, gallwch anelu at rôl gweithredol o fewn sefydliad. 

Gyda llawer iawn o brofiad, gallech weithio ar eich liwt eich hun, trwy gynnig eich sgiliau technegol a’ch gwybodaeth i amrywiaeth o gleientiaid, neu ddechrau eich busnes ymgynghori peirianneg amgylcheddol eich hun. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd amgylcheddol Peirianneg amgylcheddol yw'r math o beirianneg sy'n canolbwyntio ar ddiogelu'r a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynghorydd Amgylcheddol Mae cynghorwyr amgylcheddol yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arbenigwr Adfer Mae rôl Arbenigwyr Adfer yn ymwneud â thrin pridd a dŵr daear a'u dadhalogi. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080