Facebook Pixle

Peiriannydd Amgylcheddol

Peirianneg amgylcheddol yw'r math o beirianneg sy'n canolbwyntio ar ddiogelu'r amgylchedd drwy leihau gwastraff a llygredd.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£90000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod ynPeiriannydd Amgylcheddol

Gradd (neu HNC yng Nghymru) yw'r cymhwyster mynediad lleiaf i ddod yn beiriannydd amgylcheddol.

Dylai'r radd fod mewn pwnc perthnasol megis  peirianneg amgylcheddol, peirianneg sifil, peirianneg forol,  peirianneg fecanyddol, peirianneg gemegol neu beirianneg brosesau.

Fel arfer, mae'n well i ymgeiswyr feddu ar raddau MEng. Fodd bynnag, os oes gennych radd BEng, efallai y bydd yn ofynnol i chi ennill gradd ôl-radd berthnasol. 

Mae'r mwyafrif o gyflogwyr yn y maes hwn yn cynnig rhaglenni strwythuredig ar gyfer datblygu graddedigion, sy'n arwain at gyflawni statws peiriannydd siartredig.


Beth mae Peiriannydd Amgylcheddol yn ei wneud?

 • Optimeiddio'r defnydd o adnoddau naturiol, gan helpu i ddatblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy a  gwneud y mwyaf o ddefnydd o ddeunyddiau sy'n bodoli eisoes.
 • Optimeiddio'r defnydd o adnoddau naturiol, gan helpu i ddatblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy a  gwneud y mwyaf o ddefnydd o ddeunyddiau sy'n bodoli eisoes.
 • Mae peirianneg amgylcheddol yn y diwydiant yn ymwneud â gwaredu a rheoli cynhyrchion gwastraff, diogelu tir a rheoli a lliniaru llygryddion.
 • Cynnal asesiadau safle
 • Cynnal archwiliadau technegol
 • Gwerthuso effaith amgylcheddol
 • Gwneud argymhellion ar weithgareddau glanhau, adfer a rheoli gwastraff
 • Asesu sut mae safle'n cydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol
 • Defnyddio technegau mathemategol a modelu cyfrifiadurol i asesu neu ragweld problemau amgylcheddol yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol
 • Dylunio, datblygu, profi a gweithredu atebion technegol a fydd yn helpu sefydliadau i leihau eu heffaith negyddol ar yr amgylchedd yn weithredol
 • Dehongli data
 • Cadw'n gyfredol â newidiadau deddfwriaethol yn y gyfraith amgylcheddol
 • Nodi ac ystyried ffynonellau posibl o halogion
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Fel Peiriannydd Amgylcheddol, mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 40 awr yr wythnos.

Cyflog

 • Gall peirianwyr amgylcheddol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 - £30,000 
 • Gall peirianwyr amgylcheddol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £30,000 - £55,000
 • Gall uwch beirianwyr amgylcheddol, peirianwyr amgylcheddol siartredig neu feistr beirianwyr amgylcheddol ennill hyd at £90,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd Amgylcheddol Peirianneg amgylcheddol yw'r math o beirianneg sy'n canolbwyntio ar ddiogelu'r a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynghorydd Amgylcheddol Mae cynghorwyr amgylcheddol yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arbenigwr Adfer Mae rôl Arbenigwyr Adfer yn ymwneud â thrin pridd a dŵr daear a'u dadhalogi. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080