Facebook Pixel

Peiriannydd tyrbinau gwynt

Peiriannydd ynni, peiriannydd ynni adnewyddadwy

Mae peirianwyr tyrbinau gwynt yn ymchwilio, yn dylunio ac yn goruchwylio’r gwaith o adeiladu ffermydd gwynt ar y tir ac ar y môr yn ogystal â gorsafoedd pŵer.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£80000

Oriau arferol yr wythnos

41-43

Sut i fod yn beiriannydd tyrbinau gwynt

Mae sawl ffordd o ddod yn beiriannydd tyrbinau gwynt. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu brentisiaeth. 

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn beiriannydd tyrbinau gwynt i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol

I fod yn beiriannydd tyrbinau gwynt, gallech chi gwblhau cwrs prifysgol israddedig neu ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol, fel:  

 • Peirianneg ynni 
 • Gwyddorau'r ddaear 
 • Peirianneg amgylcheddol 
 • Ynni adnewyddadwy neu gynaliadwy. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth, gan gynnwys mathemateg a gwyddoniaeth (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig).  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid  

Prentisiaeth

Gallech chi hyfforddi i fod yn beiriannydd tyrbinau gwynt drwy gwblhau gradd-brentisiaeth mewn peirianneg pŵer neu niwclear. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefel A, neu gymhwyster cyfatebol ar gyfer prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel peiriannydd tyrbinau gwynt. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith  

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd tyrbinau gwynt:  

 • Gwybodaeth am beirianneg 
 • Dealltwriaeth o adeiladu 
 • Galluoedd mathemategol da 
 • Sylw ardderchog i fanylion 
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol 
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol 
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun. 

Beth mae peiriannydd tyrbinau gwynt yn ei wneud?

Fel peiriannydd tyrbinau gwynt, byddwch yn cynllunio, yn dylunio ac yn goruchwylio’r gwaith o adeiladu gorsafoedd pŵer gwynt. 

Mae swydd peiriannydd tyrbinau gwynt yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Dadansoddi’r lleoliadau gorau ar gyfer safleoedd 
 • Ymchwilio a dylunio ffermydd gwynt newydd 
 • Goruchwylio rhaglenni cynhyrchu ar gyfer safleoedd newydd 
 • Rheoli technegwyr a gweithwyr safle 
 • Dylunio a dewis cyfarpar addas
 • Sicrhau bod prosiectau’n cwrdd â safonau amgylcheddol 
 • Ymgymryd â phrosesau cost-effeithiol a chynhyrchiol yn unol â chyllidebau 
 • Cynnal profion mewn labordy
 • Cysylltu â daearegwyr, geoffisegwyr a chontractwyr arbenigol 
 • Gweithio mewn gorsaf bŵer, swyddfa neu labordy. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel peiriannydd tyrbinau gwynt?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beiriannydd tyrbinau gwynt yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall peirianwyr tyrbinau gwynt sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £20,000 
 • Gall peirianwyr tyrbinau gwynt profiadol ennill hyd at £80,000* 
 • Gall peirianwyr tyrbinau gwynt hunangyflogedig osod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer peirianwyr tyrbinau gwynt:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel peiriannydd tyrbinau gwynt, gallech symud i faes cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy neu ddatblygu polisïau. 

Gallech chi hefyd weithio fel ymgynghorydd hunangyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080