Facebook Pixel

Peiriannydd tyrbinau gwynt

A elwir hefyd yn -

Peiriannydd ynni, peiriannydd ynni adnewyddadwy

Mae peirianwyr tyrbinau gwynt yn ymchwilio, yn dylunio ac yn goruchwylio’r gwaith o adeiladu ffermydd gwynt ar y tir ac ar y môr yn ogystal â gorsafoedd pŵer.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£80000

Oriau arferol yr wythnos

41-43

Sut i fod yn beiriannydd tyrbinau gwynt

Mae sawl ffordd o ddod yn beiriannydd tyrbinau gwynt. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu brentisiaeth. 

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn beiriannydd tyrbinau gwynt i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol

I fod yn beiriannydd tyrbinau gwynt, gallech chi gwblhau cwrs prifysgol israddedig neu ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol, fel:  

 • Peirianneg ynni 
 • Gwyddorau'r ddaear 
 • Peirianneg amgylcheddol 
 • Ynni adnewyddadwy neu gynaliadwy. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

Prentisiaeth

Gallech chi hyfforddi i fod yn beiriannydd tyrbinau gwynt drwy gwblhau gradd-brentisiaeth mewn peirianneg pŵer neu niwclear. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefel A, neu gymhwyster cyfatebol ar gyfer prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel peiriannydd tyrbinau gwynt. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd tyrbinau gwynt:  

 • Gwybodaeth am beirianneg 
 • Dealltwriaeth o adeiladu 
 • Galluoedd mathemategol da 
 • Sylw ardderchog i fanylion 
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol 
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol 
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun. 

Beth mae peiriannydd tyrbinau gwynt yn ei wneud?

Fel peiriannydd tyrbinau gwynt, byddwch yn cynllunio, yn dylunio ac yn goruchwylio’r gwaith o adeiladu gorsafoedd pŵer gwynt. 

Mae swydd peiriannydd tyrbinau gwynt yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Dadansoddi’r lleoliadau gorau ar gyfer safleoedd 
 • Ymchwilio a dylunio ffermydd gwynt newydd 
 • Goruchwylio rhaglenni cynhyrchu ar gyfer safleoedd newydd 
 • Rheoli technegwyr a gweithwyr safle 
 • Dylunio a dewis cyfarpar addas
 • Sicrhau bod prosiectau’n cwrdd â safonau amgylcheddol 
 • Ymgymryd â phrosesau cost-effeithiol a chynhyrchiol yn unol â chyllidebau 
 • Cynnal profion mewn labordy
 • Cysylltu â daearegwyr, geoffisegwyr a chontractwyr arbenigol 
 • Gweithio mewn gorsaf bŵer, swyddfa neu labordy. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel peiriannydd tyrbinau gwynt?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beiriannydd tyrbinau gwynt yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall peirianwyr tyrbinau gwynt sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £20,000 
 • Gall peirianwyr tyrbinau gwynt profiadol ennill hyd at £80,000* 
 • Gall peirianwyr tyrbinau gwynt hunangyflogedig osod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer peirianwyr tyrbinau gwynt:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel peiriannydd tyrbinau gwynt, gallech symud i faes cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy neu ddatblygu polisïau. 

Gallech chi hefyd weithio fel ymgynghorydd hunangyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080