Facebook Pixel

Syrfëwr asbestos

A elwir hefyd yn -

Dadansoddwr asbestos

Mae syrfewyr asbestos yn archwilio adeiladau ac yn casglu samplau i weld a oes asbestos yno. Mae asbestos yn ffibr wedi’i greu o fwynau a oedd yn arfer cael ei ddefnyddio’n helaeth ar gyfer ei inswleiddio, ond mae bellach wedi’i wahardd oherwydd risgiau iechyd. Bydd syrfewyr asbestos yn cynnal profion ac efallai y byddant yn argymell cael pobl broffesiynol i dynnu deunyddiau peryglus cyn gwneud gwaith adnewyddu neu ddymchwel.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn syrfëwr asbestos

Mae sawl ffordd o ddod yn syrfëwr asbestos. Gallech chi ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn syrfëwr asbestos, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.  

Prifysgol 

Gallech astudio am radd neu gymhwyster proffesiynol a gymeradwyir gan y Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), mewn syrfeo, adeiladu, peirianneg sifil neu adeiladu. 

Bydd angen 2 - 3 lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) arnoch i astudio cwrs gradd.  

Ar ôl i chi ennill y cymwysterau hyn, gallech gwblhau hyfforddiant arbenigol i’ch helpu i fod yn syrfëwr asbestos. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant 

Bydd angen i chi gael hyfforddiant arbenigol i fod yn syrfëwr asbestos. Byddai Dyfarniad Lefel 3 mewn Syrfeo Asbestos yn eich galluogi i chwilio am waith, neu barhau â hyfforddiant ar gyfer Tystysgrif Lefel 4 mewn Labordy Asbestos a Rheoli Prosiectau. 

Fel arfer, bydd angen rhywfaint o brofiad arnoch yn y diwydiant adeiladu neu swydd syrfeo. Bydd eich darparwr hyfforddiant yn rhoi gwybod i chi am y gofynion mynediad ac yn rhoi gwybod os ydych chi’n gymwys. 

Prentisiaeth 

Mae prentisiaeth gyda chwmni syrfeo’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Ar ôl cymhwyso, gallech ddechrau eich gyrfa fel technegydd syrfeo neu dechnegydd arolwg geo-ofodol ac arbenigo mewn syrfeo asbestos drwy astudio ymhellach. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 4 - 5 TGAU graddau 9–4 (A*–C) 
 • 2 - 3 Lefel A, (neu gyfatebol). 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel syrfëwr neu syrfëwr asbestos. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel syrfëwr asbestos:  

 • Hyfforddiant arbenigol mewn syrfeo asbestos 
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol 
 • Sgiliau da o ran gweithio mewn tîm 
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch 

Beth mae syrfëwr asbestos yn ei wneud?

Fel syrfëwr asbestos, byddwch yn gyfrifol am archwilio safleoedd sy’n barod i’w hadnewyddu neu eu dymchwel, a dadansoddi i weld a oes asbestos yno. Efallai y bydd gofyn i chi argymell penodi contractwyr gwaredu asbestos trwyddedig i waredu sylweddau niweidiol, os byddwch yn gweld eu bod yn bresennol.  

Mae rôl y syrfëwr asbestos yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Mynd ati’n ddiogel i archwilio am asbestos mewn nenfydau, waliau, boeleri a mwy 
 • Deall risgiau iechyd, a defnydd a phriodweddau gwahanol fathau o asbestos 
 • Deall deddfwriaeth adeiladu sy’n ymwneud ag asbestos 
 • Cynllunio arolygon a chasglu data 
 • Dadansoddi cynlluniau a lluniadau technegol 
 • Cwblhau asesiadau risg 
 • Casglu samplau i’w dadansoddi yn y labordy 
 • Llunio adroddiadau arolwg yn seiliedig ar y canfyddiadau 
 • Argymell camau adfer priodol os byddwch yn dod o hyd i asbestos mewn strwythur 
 • Gwisgo cyfarpar diogelu arbenigol gan gynnwys gorchuddion a mwgwd wyneb llawn wrth gasglu samplau ar safle 
 • Cael gwared ar eitemau a samplau halogedig yn ddiogel 
 • Gweithio ar safleoedd diwydiannol, mewn siopau, swyddfeydd, a chartrefi pobl.

Faint allech chi ei ennill fel syrfëwr asbestos?

Mae’r cyflog disgwyliedig i syrfëwr asbestos yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall syrfëwr asbestos sydd newydd gael ei hyfforddi ennill £20,000 - £30,000 
 • Gall syrfëwr asbestos hyfforddedig gyda pheth profiad ennill £30,000 - £40,000 
 • Gall syrfewyr asbestos uwch neu syrfewyr asbestos siartredig ennill £40,000 - £70,000.* 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer syrfewyr asbestos:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel syrfëwr asbestos, gallech symud ymlaen i swydd uwch fel goruchwyliwr, arweinydd tîm neu reolwr. 

Neu, gallech ddod yn ymgynghorydd hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080