Mae penderfynu pa gwrs hyfforddiant leinin sych sy'n addas i chi yn dibynnu ar sawl ffactor.

Pethau i'w hystyried wrth ddewis cwrs hyfforddiant leinin sych:

 • Pa mor hir yw'r cwrs?
 • Beth yw’r gost?
 • A fyddai'n rhaid i mi sefyll arholiadau?
 • Pa gymhwyster fyddaf yn ei ennill?
 • A oes unrhyw ofynion mynediad?

Cymwysterau leinin sych a chyrsiau hyfforddiant

 

Mae amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant ar gael i ennill cymwysterau perthnasol ar gyfer gyrfa mewn leinin sych.

Yn dibynnu ar eich arddull dysgu, mae Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQs) yn eich galluogi i gyflwyno portffolio, sy'n rhoi tystiolaeth o'ch gwaith a'ch cyraeddiadau, a chael eich arsylwi i wneud yn siŵr eich bod yn gymwys wrth gyflawni tasgau gofynnol y diwydiant. Nid oes unrhyw asesiadau yn seiliedig ar arholiadau.

Ar y llaw arall, mae cyrsiau ymarferol ar gael sy'n cynnwys amrywiaeth o fathau o asesu, o asesiad ysgrifenedig, ymarferol neu lafar. Mae’n bwysig deall yr arddull asesu ar gyfer pob cwrs er mwyn sicrhau mai dyma’r dull dysgu cywir i chi.

leinin sych City & Guilds 6713

Mae City & Guilds yn cynnig cwrs canolradd mewn leinin sych sy'n addas ar gyfer rhai dros 16 oed. Mae’r cwrs dwys pedair wythnos yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu eu sgiliau mewn leinin sych, a bydd yn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant adeiladu yn y dyfodol.

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad, yn ddelfrydol bydd gennych wybodaeth sylfaenol am blastro neu systemau mewnol, naill ai o'r cwrs Lefel 1 neu rôl diwydiant lefel mynediad.

Bydd yn rhaid i unigolion gwblhau asesiad amlddewis ac ymarferol. Erbyn y diwedd, byddwch yn ennill Diploma Lefel 2 mewn Leinin Sych sy'n profi bod gennych y sgiliau angenrheidiol i weithio fel gweithiwr leinin sych yn y diwydiant adeiladu.

Mae'r cwrs yn cwmpasu:

 • Iechyd, diogelwch a lles mewn adeiladu
 • Egwyddorion adeiladu
 • Gosod nenfydau, parwydydd a leinin wal
 • Deall y dull bond uniongyrchol
 • Sut i gymhwyso systemau tapio ac uniadu
 • Deall systemau arbenigwyr
 • Sut i daenu plastr gorffenedig/chwistrellu.

Edrychwch ar gwrs City & Guilds yma.


Cwrs prentisiaeth leinin sych CITB

Mae CITB yn cynnig cwrs prentisiaeth 24 mis sy'n eich galluogi i ennill cymhwyster galwedigaethol mewn gosod systemau mewnol wrth ennill profiad yn y diwydiant.

Rhennir y cwrs rhwng 18 wythnos o hyfforddiant dros gyfnod o 18 mis gyda phrofiad yn y

gwaith. Ceir amrywiaeth o asesiadau rheolaidd o gwestiynau ysgrifenedig, ymarferol, llafar a chyflwyniadau neu gwestiynau amlddewis.

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu:

 • Theori rhaniad, waliau sych a gosod nenfwd
 • Ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch
 • Sut i gwblhau asesiadau risg
 • Modelu gwybodaeth adeiladu (BIM)
 • Rheoli prosiect sylfaenol.

Erbyn diwedd y 24 mis, byddai unigolion wedi ennill Lefel 2 Gosodwr Systemau Mewnol, achrediad IPAF MEWPS a Sgiliau Gweithredol Lefel 1.

Archwiliwch gwrs prentisiaeth leinin sych CITB


Cyrsiau NVQ mewn leinin sych

Bernir NVQ leinin sych yn erbyn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer leinin sych.

Nod NVQ yw cydnabod eich sgiliau a datblygu eich gwybodaeth; os dymunwch wneud cais am NVQ rhaid i chi fod yn gyflogedig yn y diwydiant adeiladu.

Mae nifer o fanteision i NVQ:

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch
 • Ni fyddwch yn sefyll unrhyw arholiadau
 • Mae'n llwybr hyblyg i'r diwydiant adeiladu
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol
 • Tystiolaeth o'ch gallu ymarferol
 • Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu yn y swydd a chael eich talu!

Asesir NVQ drwy gydol y cwrs. Neilltuir yr aseswr ar ddechrau'r NVQ a bydd yn ymweld â chi ddwywaith ar y safle. Byddwch hefyd yn adeiladu portffolio o dystiolaeth i brofi eich bod yn gweithio i'r safon ofynnol.


Pa gerdyn CSCS sydd ei angen arnoch chi ar gyfer leinin sych?

Mae yna lawer o wahanol fathau o gardiau CSCS leinin sych y gallwch wneud cais amdanynt, felly mae'n bwysig sicrhau eich bod wedi dewis y cerdyn perthnasol.

 • CSCS Coch – os nad ydych wedi ennill NVQ
 • CSCS Gwyrdd – unwaith y byddwch wedi ennill NVQ lefel 1
 • CSCS Glas – unwaith y byddwch wedi ennill NVQ lefel 2
 • CSCS Aur – unwaith y byddwch wedi ennill NVQ lefel 3
 • CSCS Du – unwaith y byddwch wedi ennill NVQ lefel 4.

Mae’n bwysig nodi na ellir adnewyddu cardiau CRO sydd wedi dod i ben, ac os felly bydd angen i chi wneud cais am gerdyn CSCS glas.

Eisiau gwybod mwy am yrfa mewn leinin sych?

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am yrfa mewn leinin sych, o'r dyletswyddau o ddydd i ddydd, lefelau datblygiad neu glywed straeon adeiladu go iawn - edrychwch yma.