Young man working at computer screen showing CAD design software in operation

Os oes gennych ddiddordeb mewn celf a dylunio a bod gennych feddwl technegol, yna gallai gyrfa mewn dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) fod yn addas i chi. Fel technegydd neu weithredwr CAD, gallech fod yn troi syniad cleient neu fraslun pensaer yn fodel 3D rhyngweithiol o sut olwg fydd ar yr adeilad. Bydd eich gwaith yn cael ei werthfawrogi gan benseiri, peirianwyr a chleientiaid, a byddwch yn aelod pwysig o unrhyw dîm prosiect adeiladu.

Gallwch wneud gradd prifysgol neu gwrs coleg, ond mae prentisiaethau yn ffordd wych o gael gyrfa CAD.

Beth yw technegydd CAD ar brentisiaeth?

Y rôl

Fel rhan o brentisiaeth CAD, mae prentisiaid yn gweithio gyda phenseiri, peirianwyr a gweithwyr adeiladu eraill i gynhyrchu cynlluniau a lluniadau CAD. Byddwch yn datblygu sgiliau a hyfedredd yn y pecynnau meddalwedd CAD amrywiol, ac yn dysgu sut i gymryd gwybodaeth dechnegol a’i throsi’n lluniadau a chynlluniau 3D a 2D a fydd yn cael eu defnyddio gan weithwyr adeiladu proffesiynol eraill.

Rôl a chyfrifoldebau technegydd CAD ar brentisiaeth

Mae technegydd CAD ar brentisiaeth yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd dylunio â chymorth cyfrifiadur i greu modelau rhithiol 3D a chynlluniau 2D o adeiladau a nodweddion pensaernïol. Mae prentisiaid dylunio gyda chymorth cyfrifiadur yn dysgu sgiliau mewn CAD ac yn dod yn gyfrifol am gynhyrchu lluniadau technegol, gweddluniau, cynlluniau adeiladau, mapiau, diagramau a mathau eraill o gynlluniau ar gyfer prosiectau adeiladu.

Canllaw cam wrth gam i ddod yn ddylunydd CAD ar brentisiaeth

Ymchwiliwch i'r farchnad

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dylunio gyda chymorth cyfrifiadur, un o'r pethau cyntaf y gallwch chi ei wneud yw ymchwilio i'r diwydiant adeiladu ac edrych ar y ffyrdd y mae'n defnyddio CAD. Pa gyfleoedd sydd ar gael i weithredwyr CAD? Darllenwch astudiaethau achos o sut beth yw gweithio fel technegydd CAD, ac edrychwch ar rai o'r meysydd y gallech fod yn gweithio ynddynt. Gallech fod yn dylunio arwyddion, deunydd pacio neu beiriannau, nid dim ond adeiladau.

Deall y rhan y mae CAD yn ei chwarae mewn adeiladu

Mae dylunio â chymorth cyfrifiadur yn chwarae rhan hollbwysig yn y diwydiant adeiladu modern. Mae CAD wedi disodli pensil a phapur ar gyfer penseiri, nad oes angen iddynt dreulio oriau bellach wrth eu byrddau lluniadu yn gwneud newidiadau manwl â llaw wrth i brosiect fynd rhagddo. Mae CAD wedi dod yn ffordd fwy greddfol, addasadwy ac effeithlon o gynllunio, modelu ac efelychu dyluniad adeiladau. Mae CAD hefyd yn fwy cyfeillgar i gleientiaid, gan ei fod yn symleiddio'r broses o gynhyrchu modelau pensaernïol ac yn gwneud newidiadau dylunio yn haws i'w delweddu.

Archwiliwch y gwahanol fathau o rôl CAD

Gelwir technegwyr CAD hefyd yn weithredwyr CAD, peirianwyr CAD, technegwyr BIM, technegwyr dylunio digidol a gweithredwyr CAD sifil. Er bod yna amrywiadau bach ym mhob teitl swydd, bydd prentisiaeth CAD yn rhoi'r sgiliau hanfodol i chi ar gyfer pob un o'r rolau hyn. Canfyddwch fwy â'n proffil swydd. Bydd rheolwr CAD yn goruchwylio tîm o dechnegwyr CAD.  

Gofynion addysgol

Mae’r cymwysterau ar gyfer prentisiaethau CAD fel arfer yn pump TGAU â graddau 9-4 (A*-C) gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, yn ogystal â phwnc technegol fel Dylunio a Thechnoleg neu Ffiseg.  

Sgiliau a phriodoleddau hanfodol

Dylai prentisiaid CAD roi sylw rhagorol i fanylion, yn ogystal â lefel dda o allu mewn mathemateg. Mae'n ddefnyddiol gallu gweithio'n dda gydag eraill a defnyddio'ch menter eich hun. Mae sgiliau cyfrifiadurol a chyfathrebu yn hanfodol.

Sgiliau dylunio

Afraid dweud y dylai technegwyr neu weithredwyr CAD sy'n brentis fod yn fedrus ac yn angerddol am gelf a dylunio. Er y bydd eich sgiliau dylunio yn cynyddu trwy gydol eich prentisiaeth, dylai fod gennych lefel sylfaenol dda o hyfedredd mewn rhaglenni meddalwedd CAD fel Autodesk.

Ble i ddod o hyd i gyfleoedd prentisiaeth

Un o'r ffyrdd gorau o ddod o hyd i brentisiaethau CAD yw Talentview. Gallwch chwilio yn ôl rhanbarth a rôl swydd, a gwneud cais yn uniongyrchol i'r cyflogwr o'r rhestr swyddi gwag. Gallwch hefyd ddod o hyd i brentisiaethau trwy wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwyr, cysylltu â cholegau lleol neu ofyn i ffrindiau neu aelodau o'r teulu a ydynt yn gwybod am brentisiaethau sydd ar gael mewn cwmnïau.

Ymgeisio am brentisiaeth Technegydd CAD

Os ydych yn gwneud cais am brentisiaethau, mae’n syniad da i:

Dechrau eich prentisiaeth

Gallwch ddechrau eich prentisiaeth CAD ar unrhyw oedran, cyn belled â'ch bod dros 16 oed ac nad ydych bellach mewn addysg amser llawn. Cofiwch, nid yw prentisiaethau ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol yn unig – gall unrhyw un o oedran gweithio ddechrau gyrfa newydd ac ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wrth ennill tra byddant yn dysgu ar brentisiaeth.

Cwblhau eich hyfforddiant

Mae prentisiaethau CAD yn cymryd hyd at 3 blynedd i'w cwblhau. Bydd y cymhwyster prentisiaeth y byddwch yn ei ennill fel arfer fel Technegydd Peirianneg Sifil (Lefel 3).

Syniadau da ar gyfer llwyddiant fel prentis dylunydd CAD

Mae rhagolygon gyrfa gwych i dechnegwyr CAD cymwysedig. Gallech weithio ym maes adeiladu, peirianneg sifil, gweithgynhyrchu neu ar brosiectau seilwaith mawr. Os oes gennych chi wir ddiddordeb mewn dylunio CAD ar gyfer sector penodol, ceisiwch ddod o hyd i brentisiaeth a fydd yn caniatáu ichi weithio ar brosiectau dylunio â chymorth cyfrifiadur yn y maes hwn. Mae llawer o gyrsiau ar-lein y gallwch eu gwneud mewn meddalwedd CAD os ydych chi'n teimlo bod angen mwy o wybodaeth arnoch cyn i chi ddechrau eich prentisiaeth CAD.

Canfod mwy am brentisiaethau CAD mewn adeiladu

Yn Am Adeiladu mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am brentisiaethau CAD

Chwiliwch am brentisiaeth CAD ar Talentview