Man in a hi-vis suit and hard hat working with surveying equipment

Y byd o’n cwmpas, y trefi a’r dinasoedd yr ydym yn byw ynddynt, ein pontydd, ein ffyrdd a’n cyflenwadau dŵr – mae bron popeth mewn gwirionedd, yn yr amgylchedd adeiledig modern, yn waith peirianwyr sifil. Gwnânt yn siŵr bod pethau sydd wedi'u hadeiladu yn gweithio'n gywir, mewn termau damcaniaethol ac ymarferol. Felly, mae gyrfa fel peiriannydd sifil yn un gwerth chweil iawn.

Ond a ddylech chi gymryd prentisiaeth i ddod yn beiriannydd sifil? Pa mor hir mae'n ei gymryd i gymhwyso? Beth yw'r ffyrdd eraill o ddatblygu gyrfa mewn peirianneg sifil? Canfyddwch fwy isod.

Beth yw peiriannydd sifil?

Mae peirianwyr sifil yn gyfrifol am gynllunio, dylunio a rheoli prosiectau adeiladu sylweddol, gan gynnwys cysylltiadau trafnidiaeth, adeiladau a strwythurau eraill. Maen nhw'n asesu sut mae adeiladau'n effeithio ar yr amgylchedd adeiledig a naturiol ac yn cael eu heffeithio ganddo ac yn nodi'r heriau y bydd contractwyr yn eu hwynebu yn ystod y cyfnod adeiladu. Mae rhai peirianwyr sifil yn canolbwyntio ar feysydd penodol, megis trafnidiaeth, amgylcheddol, geodechnegol, prosiectau morwrol neu adeileddol.

Fel peiriannydd sifil, gallech weithio ar brosiectau adeiladu enfawr fel y Shard, Stadiwm Wembley neu’r London Eye.

A oes angen prentisiaeth arnoch i fod yn beiriannydd sifil?

Nid oes angen i chi ddilyn prentisiaeth, gan fod llwybrau eraill i yrfa fel peiriannydd sifil. Gallech gwblhau cwrs coleg, dilyn gradd prifysgol mewn peirianneg neu wneud cais uniongyrchol i gyflogwr a gwneud hyfforddiant wrth weithio.

Fodd bynnag, mae cwblhau prentisiaeth yn llwybr uchel ei barch tuag at gymhwyso fel peiriannydd sifil. Mae Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) yn rhestru'r cyfleoedd prentisiaeth diweddaraf ar ei wefan.

Beth yw'r gofynion mynediad?

Bydd y gofynion mynediad ar gyfer prentisiaeth peirianneg sifil yn amrywio yn dibynnu ar lefel y brentisiaeth. Bydd prentisiaeth Technegydd Peirianneg Sifil Lefel 3 (BTEC) fel arfer yn gofyn am 5 gradd TGAU 9-4 (A*-C) gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth.

I gofrestru ar brentisiaeth Uwch Dechnegydd Peirianneg Sifil (HNC) Lefel 4, bydd angen 5 TGAU graddau 9-4 (A*-C) arnoch gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth, ynghyd â dau gymhwyster Lefel A neu gymhwyster prentisiaeth Lefel 3.

Mae prentisiaeth gradd Lefel 6 mewn Peirianneg Sifil yn agored i ymgeiswyr sydd â thri phas Safon Uwch, fel arfer ar raddau sy'n dod i gyfanswm o 120 pwynt tariff UCAS (fel BBB). Mae un o'r rhain yn debygol o fod mewn Mathemateg.

Beth yw'r gwahanol lefelau o brentisiaeth sydd ar gael?

Prentisiaeth Technegydd Peirianneg Sifil - (Lefel 3 - BTEC)

Mae’r brentisiaeth peirianneg sifil Lefel 3 yn cyfateb i Safon Uwch ac yn rhoi cyflwyniad i brentisiaid i egwyddorion a thechnegau peirianneg, a fydd yn eu galluogi i gefnogi datrys problemau technegol, gwneud cyfrifiadau a dadansoddi data.

Prentisiaeth Technegydd Peirianneg Safle Adeiladu - (Lefel 4 - HNC)

Bydd prentisiaid sy’n dilyn y brentisiaeth Lefel 4 hon (a gynigir gan ICE) yn datblygu ystod o sgiliau a phrofiad ymarferol. Erbyn diwedd y rhaglen, bydd prentisiaid yn gallu goruchwylio contractwyr arbenigol a chyfrannu at agweddau iechyd a diogelwch, cynaliadwyedd a pheirianneg prosiectau adeiladu.

Prentisiaeth Gradd Peiriannydd Sifil - (Lefel 6 - gradd)

Cynigir prentisiaethau gradd mewn peirianneg sifil gan amrywiaeth o brifysgolion, gan alluogi prentisiaid i dreulio 20% o’u hamser yn astudio ar gyfer gradd wrth weithio i gyflogwr. Mae prentisiaid gradd yn datblygu eu dealltwriaeth gyffredinol o beirianneg sifil, gan ganolbwyntio ar geotechneg, deunyddiau a strwythurau.

Pa mor hir yw prentisiaeth peiriannydd sifil?

Bydd yr amser a gymer i gwblhau prentisiaeth peirianneg sifil yn amrywio, yn dibynnu ar lefel y brentisiaeth. Bydd prentisiaeth ganolradd Lefel 3 yn cymryd 2 flynedd; mae prentisiaeth uwch Lefel 4 fel arfer yn cymryd hyd at 3 blynedd, a gall prentisiaeth gradd Lefel 6 gymryd 5 mlynedd i’w chwblhau.

Pa yrfaoedd allech chi eu cael â gradd mewn peirianneg sifil?

Peiriannydd sifil

Mae peirianwyr sifil yn cynllunio, dylunio a rheoli prosiectau adeiladu mawr. Gallai hyn gynnwys pontydd, adeiladau, cysylltiadau trafnidiaeth a strwythurau mawr eraill. Mae peirianwyr sifil yn defnyddio meddalwedd modelu cyfrifiadurol a data o arolygon, profion a mapiau i greu glasbrintiau prosiect. Mae'r cynlluniau hyn yn cynghori contractwyr ar y camau gorau i'w cymryd ac yn helpu i leihau effaith amgylcheddol a risg.

Syrfëwr

Mae syrfewyr yn rhoi cyngor proffesiynol ar ystod o faterion yn ymwneud ag adeiladu. Gallent fod yn sicrhau bod eiddo newydd yn cael eu hadeiladu i reoliadau a manylebau; cynghori ar gynnal a chadw ac atgyweirio strwythurau presennol neu asesu difrod at ddibenion cyfreithiol ac yswiriant. Mae llawer o syrfewyr yn arbenigo mewn un maes gan fod gan y rôl lawer o gyfrifoldebau.

Rheolwr adeiladu

Mae rheolwyr adeiladu yn goruchwylio gweithrediadau safle adeiladu o ddydd i ddydd. Maent yn sicrhau bod gwaith adeiladu yn digwydd yn unol ag amserlen a chyllideb y prosiect, bod terfynau amser yn cael eu cyrraedd a bod costau’n cael eu cadw dan reolaeth.

Mae rheolwyr adeiladu a chyfarwyddwyr adeiladu yn cyfarfod yn rheolaidd â chleientiaid, yn gosod a chytuno ar gyllidebau, yn delio â chontractau ac yn goruchwylio gofynion logistaidd prosiect.

Technegydd CAD

Mae technegwyr dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol i gynhyrchu lluniadau 2D a 3D ar gyfer prosiectau adeiladu a gweithgynhyrchu. Fel technegydd CAD, efallai y byddwch yn dylunio adeiladau, peiriannau neu gydrannau. Fe'u gelwir hefyd yn weithredwyr CAD, peirianwyr CAD neu dechnegwyr BIM, yn y rôl hon, byddwch yn cymryd gwybodaeth gymhleth a'i defnyddio i gynhyrchu diagramau adeiladu technegol ar gyfer penseiri, peirianwyr a gweithwyr adeiladu eraill.

Peiriannydd strwythurol

Mae peirianwyr strwythurol yn gyfrifol am sicrhau y gall strwythurau wrthsefyll grymoedd ac amodau amrywiol. Mae hyn yn cynnwys cyfrifo gallu, cryfder ac anhyblygedd, yn ogystal â sicrhau bod y deunyddiau priodol yn cael eu dewis ar gyfer pob prosiect. Gall peirianwyr strwythurol weithio ar amrywiaeth o brosiectau, gan gynnwys adeiladau preswyl, gofodau masnachol, pontydd, rigiau alltraeth, sefydliadau diwylliannol a hyd yn oed lloerennau gofod.

Byddai graddau mewn peirianneg sifil yn llwybrau mynediad delfrydol i yrfaoedd mewn peirianneg strwythurol.

Canfod mwy am brentisiaethau adeiladu

Mae cannoedd o brentisiaethau ar gael yn y diwydiant adeiladu. Enillwch wrth ddysgu a magwch y cymwysterau a’r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl yn y sector adeiladu.

Cyfleoedd prentisiaeth peirianneg sifil

Mae ystod eang o swyddi peirianneg sifil, cynlluniau graddedigion a phrentisiaethau yn cael eu hysbysebu'n rheolaidd ar Talentview. Gallwch hidlo’ch chwiliadau yn ôl lleoliad a rôl swydd, a hefyd chwilio am brofiad gwaith, lleoliadau ac interniaethau.

Dewch o hyd i’r swyddi gweigion diweddaraf ar gyfer prentisiaethau peirianneg sifil.