Mae angen plastrwyr ar y rhan fwyaf o adeiladau newydd a llawer o brosiectau adnewyddu, felly maent yn grefft hanfodol yn y diwydiant adeiladu. Mae plastrwyr yn gyfrifol am lyfnhau waliau mewnol a nenfydau, creu gorffeniad addurnol arnynt neu osod rendrad a gorffeniadau arbenigol ar waliau allanol. Mae plastrwyr yn mwynhau gallu rhoi bywyd newydd i ofod a rhoi naws ffres i ystafell, ac mae cwsmeriaid yn werthfawrogol iawn o'r gwaith y mae plastrwyr yn ei wneud.

Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i darged o adeiladu 300,000 o dai newydd y flwyddyn erbyn canol y 2020au, felly nid yw’r galw am blastrwyr erioed wedi bod yn uwch!

Yma byddwn yn archwilio beth i'w ddisgwyl o brentisiaeth blastro, y gofynion mynediad, llwybr gyrfa a chyfleoedd datblygiad yn y dyfodol, a photensial o ran cyflog.


Beth i'w ddisgwyl o brentisiaeth blastro

Mae prentisiaeth blastro gyda chwmni adeiladu yn ffordd wych i mewn i'r diwydiant adeiladu.

Mae prentisiaethau'n agored i unrhyw un dros 16 oed. Bydd eich amser fel prentis plastro fel arfer yn cael ei rannu rhwng eich cyflogwr a'ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant. Byddwch yn gweithio o leiaf 30 awr yr wythnos, gyda'r gweddill (8-10 awr fel arfer) gyda’ch darparwr hyfforddiant. Fel arfer bydd eich darparwr hyfforddiant yn dweud wrthych pryd a ble y bydd eich hyfforddiant.

Pa mor hir mae prentisiaeth plastro yn ei gymryd i'w chwblhau?

Mae'r cwrs hyfforddi prentisiaeth Lefel 2 ar gyfer plastrwyr yn cymryd tair blynedd i'w gwblhau mewn coleg achrededig.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu yn ystod prentisiaeth plastro?

Cwrs Lefel 1

Mae'r cwrs Lefel 1 yn gyflwyniad sylfaenol i blastro ar gyfer prentisiaid. Mae'n datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddatblygiad gyrfa mewn plastro.

Bydd prentisiaid yn dysgu sut i:

• Paratoi arwynebau cefndir a chymysgu deunyddiau plastro

• Rhoi haen gyntaf ar gefndir mewnol

• Gosod dalennau

• Rhoi haen wastad ar waliau

• Rhoi haen osod ar waliau.

Cwrs Lefel 2

Y cwrs canolradd Lefel 2 yw'r cymhwyster cydnabyddedig ar gyfer prentis plastrwyr. Mae'n cynnwys gwaith plastr solet a ffibrog, gyda chyfle i arbenigo mewn un neu'r llall. Yn ystod y cwrs, byddwch yn cynhyrchu gwaith mewn gweithdy ac yn ymdrin â meysydd fel:

• Adnabod a pharatoi arwynebau ar gyfer plastro

• Gosod bwrdd plaster a'i uno

• Gosod systemau plastro solet gan ddefnyddio plastro un, dwy a thair haen ar arwynebau mewnol

• Rendro

• Adeiladu mowldiau yn y fan a'r lle a rhedegog

• Atgyweirio, adnewyddu ac adfer plastr

• Castio mewn plastr ffibrog

• Trwsio a gosod mowldiau cast

• Dysgu sut i weithio'n ddiogel.

Faint mae prentis plastrwyr yn ei ennill?

Yn ystod y brentisiaeth, gall plastrwyr ddisgwyl ennill rhwng £11,000-£13,000, ond gall hyn fod yn uwch mewn rhai meysydd, megis Llundain. Unwaith y bydd prentis yn gymwys bydd y cyflog cychwynnol rhwng £19,000 a £25,000.

Gofynion mynediad

  • Hyd at 2 TGAU graddau 3 i 1 (D i G), neu gyfwerth (cwrs lefel 1)
  • 2 TGAU neu fwy graddau 9 i 3 (A* i D), neu gyfwerth (cwrs lefel 2).

Mae TGAU neu gymwysterau cyfwerth mewn Saesneg a Mathemateg yn ofynion mynediad ar gyfer y cwrs Lefel 2. Efallai y bydd y cyrsiau plastro prentis Lefel 1 a Lefel 2 ar gael yn eich coleg lleol neu ddarparwr hyfforddiant galwedigaethol.

Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi

Pa gymwysterau y mae prentisiaid plastrwyr yn eu cyflawni?

Bydd prentis plastrwyr yn cyflawni Diploma NVQ Lefel 1, Lefel 2 neu Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Plastro.

Rhagolygon a datblygiad gyrfa

Mae plastro yn cynnig cyfleoedd da i ddatblygu eich gyrfa. Os ydych yn gweithio fel rhan o dîm, gallech symud ymlaen i rôl oruchwylio i ennill cyflog uwch. Gallai Diploma Uwch Lefel 3 eich helpu i gyflawni hyn. Gallech hefyd symud i faes cysylltiedig fel leinin sych, gosodwr nenfwd neu ddod yn weithredwr systemau pared.

Gallech arbenigo i ddod yn beiriannydd neu dechnegydd safle adeiladu, neu sefydlu fel is-gontractwr hunangyflogedig.

Sut i wneud cais am brentisiaeth blastro

I wneud cais am brentisiaeth blastro Lefel 2, ewch i wasanaeth prentisiaethy Llywodraeth a dewch o hyd i gwrs yn eich ardal chi a dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi.

Dysgwch fwy am brentisiaethau mewn adeiladu

Mae cannoedd o brentisiaethau ar gael yn y diwydiant adeiladu. Ennill wrth ddysgu ac ennill y cymwysterau a'r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl yn y sector adeiladu.

Darganfyddwch mwy

Dysgwch fwy am yrfa fel plastrwr

I gael rhagor o wybodaeth am sut beth yw gweithio fel plastrwr, edrychwch ar rôl y swydd ar Am Adeiladu.