Facebook Pixel

Peiriannydd draenio

Technegydd draenio

Mae peiriannydd draenio’n gyfrifol am ddylunio systemau sy’n symud dŵr neu garthion o un lle i’r llall, mor ddiogel ac mor effeithlon â phosibl. Gall hyn gynnwys ymweld â safleoedd i gael dealltwriaeth o ofynion prosiectau, yn ogystal â dylunio a goruchwylio’r gwaith o osod y systemau hyn.

Cyflog cyfartalog*

£23000

-

£70000

Sut i fod yn beiriannydd draenio

Mae sawl ffordd o ddod yn beiriannydd draenio. Mae’n debygol y bydd disgwyl i chi fod â gradd prifysgol, ond gallech hefyd gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr os oes gennych brofiad perthnasol.   

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Fel arfer, bydd disgwyl i chi feddu ar radd sylfaen mewn pwnc perthnasol i fod yn beiriannydd draenio. Dyma rai pynciau o’r fath:

 • Daeareg
 • Daearyddiaeth
 • Geoffiseg
 • Geodechnoleg
 • Peirianneg Sifil 
 • Ffiseg
 • Peirianneg
 • Gwyddor yr amgylchedd
 • Peirianneg amgylcheddol.

I astudio gradd sylfaen, fel arfer bydd angen 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol arnoch. 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Efallai y bydd angen i chi fynd i goleg neu at ddarparwr hyfforddiant arbenigol i ddechrau ar eich taith i fod yn beiriannydd draenio.

Gallech gwblhau tystysgrif genedlaethol uwch fel HNC Lefel 4 mewn Peirianneg Sifil, neu HND Lefel 5 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig. Ar ôl hyn, efallai y byddwch yn gallu gweithio fel peiriannydd dan hyfforddiant a chael hyfforddiant yn y gwaith i gymhwyso.  

Bydd arnoch angen 1 - 2 lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) ar gyfer y cyrsiau hyn, gan gynnwys mathemateg.

Byddai cwrs coleg sy’n arbenigo mewn cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD) yn rhoi sgiliau defnyddiol i chi i’ch helpu ar eich taith i fod yn beiriannydd draenio. Byddwch yn debygol o fod angen cymwysterau TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, ar gyfer hyn

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth i ddod yn beiriannydd draenio.

Mae prentisiaeth gyda chwmni draenio neu waith dŵr yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Neu, gallech gwblhau prentisiaeth peirianneg sifil uwch cyn arbenigo mewn peirianneg draenio.

Ar gyfer prentisiaeth peirianneg sifil uwch, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 5 TGAU (gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth) ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol
 • 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol.

Mae Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) yn rhestru’r cyfleoedd prentisiaeth diweddaraf ar eu gwefan.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad mewn rôl beirianyddol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel peiriannydd draenio. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i beiriannydd draenio mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel peiriannydd draenio. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd draenio: 

 • Gwybodaeth am fathemateg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth
 • Gwybodaeth am wyddoniaeth a thechnoleg peirianneg
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol
 • Sylw i fanylion
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Beth mae peiriannydd draenio yn ei wneud?

Fel peiriannydd draenio, byddwch yn gyfrifol am ddylunio systemau draenio i sicrhau bod dŵr neu garthffosiaeth yn llifo’n ddiogel. Gall y dyletswyddau gynnwys ymweliadau safle, cyfarfodydd prosiect, a gwaith dylunio technegol. Mae peirianneg draenio yn ddisgyblaeth mewn peirianneg sifil, ac felly gall rhai dyletswyddau orgyffwrdd rhwng y rolau hyn. 

Mae swydd peiriannydd draenio yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Arwain cyfarfodydd prosiect
 • Ymweld â safleoedd i feithrin dealltwriaeth o’r prosiect
 • Cynllunio systemau draenio gan ddefnyddio meddalwedd modelu cyfrifiadurol
 • Cysylltu â thimau ac adrannau eraill
 • Paratoi costau ac amserlenni
 • Gweithio gyda chleientiaid i sicrhau bod eu gofynion yn cael eu cyflawni a bod eu disgwyliadau’n cael eu bodloni
 • Defnyddio offer modelu cyfrifiadurol uwch
 • Asesu effaith amgylcheddol y gwaith arfaethedig
 • Dilyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth a chodau ymarfer sy’n newid er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth
 • Ateb ymholiadau technegol
 • Ymweld â’r safle yn ystod y gwaith adeiladu i wneud yn siŵr bod y gwaith yn cael ei gwblhau yn unol â’r fanyleb
 • Helpu i ddylunio systemau amddiffyn neu reoli llifogydd
 • Cyfuno dealltwriaeth fanwl o offer dylunio cyfrifiadurol a ffiseg.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel peiriannydd draenio?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beiriannydd draenio yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall peirianwyr draenio sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £23,000 - £30,000
 • Gall peirianwyr draenio hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £45,000
 • Gall peirianwyr draenio uwch, siartredig neu feistr ennill £45,000 - £70,000*
 • Peirianwyr draenio hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer peirianwyr draenio: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel peiriannydd draenio, gallech chi weithio tuag at drosglwyddo eich sgiliau i rôl beirianyddol debyg, fel peiriannydd strwythurol neu beiriannydd geo-dechnegol. Gallech hefyd symud i fyny yn y rôl a dod yn arweinydd tîm, neu'n rheolwr.

Mae peirianneg draenio yn ddisgyblaeth peirianneg sifil, ac o’r herwydd gallech drosglwyddo eich sgiliau i’r rôl hon. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd draenio Mae gan beiriannydd draenio rôl dechnegol iawn mewn unrhyw fusnes adeiladu, ac m...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd geo-dechnegol Oes gennych chi ddiddordeb mewn dadansoddi’r risg o beryglon daearegol er mwyn c...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080