Facebook Pixel

Peiriannydd priffyrdd

Mae peirianwyr priffyrdd yn sicrhau bod y miloedd o filltiroedd o ffyrdd a geir ledled Prydain mewn cyflwr da – ac yn helpu i adeiladu rhai newydd lle bo angen.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000

Sut i ddod yn Peiriannydd priffyrdd

Yn ddelfrydol, dylech gael TGAU, graddau safonol, Cenedlaethol 4 neu 5, neu gyfwerth megis Bagloriaeth Cymru yn ogystal â Lefelau A/Highers mewn Saesneg a Mathemateg. 

Os ydych am gael gwybod rhagor am yr yrfa hon, bydd profiad gwaith ag ymarfer beirianneg briffyrdd broffesiynol yn rhoi syniad i chi o'r hyn mae'r swydd yn ei golygu.

Byddai astudio am radd brifysgol mewn peirianneg sifil yn arwain at statws peiriannydd siartredig. 

Fel arall, gallwch hyfforddi yn y swydd wrth weithio fel technegydd cynnal a chadw priffyrdd.  Mae hyfforddiant diwrnod yn y coleg yn arwain at Dystysgrif Genedlaethol (CC), Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND).


Beth mae Peiriannydd priffyrdd yn ei wneud?

 • Dylunio cynlluniau ffyrdd lleol
 • Cynnal y rhwydwaith ffyrdd
 • Cynllunio a goruchwylio prosiectau
 • Paratoi dogfennau contract
 • Rheoli timau adeiladu
 • Dylunio a chynnal strwythurau megis pontydd
 • Goruchwylio gwaith ffordd
 • Cadw ffyrdd yn glir ac yn agored yn y gaeaf
 • Gweithio ym mhob math o dywydd
 • Delio â rhanddeiliaid gan gynnwys cleientiaid, arbenigwyr trafnidiaeth ac aelodau'r cyhoedd
 • Gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill i helpu i adeiladu a chynnal ffyrdd yn ogystal â dod o hyd i atebion newydd i broblemau cludiant


Cyflog

 • Mae galw mawr am beirianwyr priffyrdd, ac fel arfer gallant ennill rhwng £25,000 a £30,000 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr cynnal a chadw priffyrdd Mae gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd yn helpu i sicrhau bod ffyrdd, palment...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd cynnal a chadw priffyrdd Mae technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn gweithio mewn tîm er mwyn cyflawni rh...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd priffyrdd Mae peirianwyr priffyrdd yn sicrhau bod y miloedd o filltiroedd o ffyrdd a geir ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Syrfëwr meintiau Mae syrfëwr meintiau yn pennu faint y bydd adeilad yn ei gostio i'w adeiladu ac ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr priffyrdd Mae rheolwr priffyrdd yn gweithio gyda chynghorau lleol a chwmnïau cyfleustodau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr masnachol Y rheolwr masnachol yw'r unigolyn ag awdurdod sy'n rheoli'r gyllideb ac yn cadw ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080