Facebook Pixel

Peiriannydd priffyrdd

Rheolwr rheoli priffyrdd

Mae peirianwyr priffyrdd yn gyfrifol am sicrhau bod y miloedd o filltiroedd o ffyrdd ledled Prydain mewn cyflwr da. Mae tair prif gangen i beirianneg priffyrdd: cynllunio, ymchwil ac adeiladu. Mae’r rhan fwyaf o beirianwyr priffyrdd yn arbenigo mewn un o’r meysydd hyn.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000

Sut i fod yn beiriannydd priffyrdd

Mae sawl ffordd o ddod yn beiriannydd priffyrdd. Gallech gwblhau gradd prifysgol neu gwrs coleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn beiriannydd priffyrdd gallech astudio ar gyfer gradd israddedig yn y brifysgol. Dyma rai pynciau perthnasol:

 • Peirianneg sifil
 • Peirianneg strwythurol
 • Peirianneg amgylcheddol.

Bydd angen 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol, arnoch.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech astudio mewn coleg i'ch helpu i ddod yn beiriannydd priffyrdd dan hyfforddiant. Mae cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys: 

 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) Lefel 4 mewn Peirianneg Sifil
 • Diploma Genedlaethol Uwch (HND) Lefel 5 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.

Bydd angen 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol, arnoch i astudio am HNC neu HND.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech gwblhau gradd-brentisiaeth mewn peirianneg sifil ac yna arbenigo mewn bod yn beiriannydd priffyrdd

Mae prentisiaeth gyda chwmni peirianneg yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad fel technegydd cynnal priffyrdd neu weithiwr cynnal priffyrdd, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni peirianneg sifil arbenigol, neu awdurdod lleol, i gael profiad ar safle fel peiriannydd priffyrdd dan hyfforddiant. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i beiriannydd priffyrdd mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel peiriannydd priffyrdd. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd priffyrdd: 

 • Gwybodaeth am wyddoniaeth, mathemateg a thechnoleg peirianneg
 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sgiliau dylunio 
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol

Beth mae peiriannydd priffyrdd yn ei wneud?

Fel peiriannydd priffyrdd, byddwch yn gyfrifol am gynllunio, dylunio a goruchwylio prosiectau sy’n cadw rhwydweithiau ffyrdd i weithredu’n effeithlon. 

Gall swydd peiriannydd priffyrdd gynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Dylunio cynlluniau ffyrdd lleol a chynnal y rhwydwaith ffyrdd, gan gynnwys strwythurau fel pontydd
 • Gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill i adeiladu a chynnal ffyrdd
 • Dod o hyd i atebion newydd i broblemau trafnidiaeth
 • Cynllunio ar gyfer prosiectau cynnal a chadw a gwella priffyrdd 
 • Sicrhau bod ffyrdd yn cael eu cadw’n glir ac ar agor yn y gaeaf
 • Cynllunio a goruchwylio prosiectau newydd
 • Paratoi dogfennau tendr a dogfennau contract
 • Rheoli timau adeiladu a glynu wrth ganllawiau iechyd a diogelwch
 • Cynnal asesiadau risg
 • Delio â rhanddeiliaid gan gynnwys cleientiaid, arbenigwyr trafnidiaeth a’r cyhoedd
 • Mynd ati i ddylunio cynlluniau ffyrdd newydd i’r safonau technegol priodol uchaf
 • Cynorthwyo i baratoi amcangyfrifon o adnoddau dylunio 
 • Amcangyfrif costau adeiladu
 • Sicrhau bod prosiectau’n cael eu cyflawni’n brydlon ac o fewn y gyllideb.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel peiriannydd priffyrdd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beiriannydd priffyrdd yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall peirianwyr priffyrdd sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £25,000 - £30,000
 • Gall peirianwyr priffyrdd hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £45,000
 • Gall uwch beirianwyr priffyrdd ennill oddeutu £50,000

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer peirianwyr priffyrdd: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel peiriannydd priffyrdd, gallech symud ymlaen i fod yn uwch reolwr. Neu, gallech sefydlu eich hun fel ymgynghorydd prosiectau hunangyflogedig.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd priffyrdd Helpwch i gynnal y miloedd o ffyrdd ledled Prydain ac adeiladu rhai newydd. Gall...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd cynnal a chadw priffyrdd Byddwch yn rhan o’r tîm sy’n ymwneud ag archwilio ffyrdd a nodi materion diogelw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080