Facebook Pixle

Peiriannydd/Technegydd Simneiau

Mae gan Beiriannydd Simneiau rôl bwysig i sicrhau bod simneiau a ffliwiau ar gartrefi ac ar safleoedd yn cael eu gosod a'u cynnal a'u cadw yn unol â safonau diogelwch llym.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£20000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 41

Sut i ddod yn Peiriannydd/Technegydd Simneiau

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol ar gyfer cymwysterau er y byddai'n helpu i gael pasiau TGAU/graddau Safonol mewn Saesneg a mathemateg ar A* - C, Bagloriaeth Cymru neu gyfwerth.

I ddod yn Beiriannydd/Technegydd Simnai cymwys, mae'n arferol dechrau fel cynorthwyydd neu brentis peiriannydd yn ennill  profiad  gwerthfawr ar safle ac yn gweithio tuag at gymhwyster Diploma NVQ Lefel 2 mewn Peirianneg Simnai.


Beth mae Peiriannydd/Technegydd Simneiau yn ei wneud?

 • Dylunio a gosod systemau simnai a ffliw yn unol â deddfwriaeth a rheoliadau cyfredol
 • Archwilio systemau simnai a ffliw presennol
 • Paratoi a chadw at ddatganiadau dull ar gyfer gwaith safle; gan gynnwys asesiadau risg ar gyfer iechyd a diogelwch
 • Atgyweirio ac adnewyddu systemau simnai a ffliw presennol
 • Sicrhau y cydymffurfir â rheolau iechyd a diogelwch
 • Rhaid i chi feddu ar wybodaeth o'r canllawiau a rheoliadau mwyaf cyfredol a gweithio hyd atynt bob tro
 • Gan fod llawer o waith Technegydd Simnai'n cael ei wneud yng nghartrefi pobl, mae'n bwysig bod ganddynt sgiliau cyfathrebu da a'u bod yn foneddigaidd a chwrtais trwy'r amser.
 • Mae'r math hwn o waith yn gorfforol iawn ac mae'n golygu gweithio ar uchder.
 • Efallai y bydd llawer o waith yn yr awyr agored a byddai'n rhaid i Beirianwyr/Technegwyr Simnai weithio ym mhob math o dywydd.
 • Er mwyn sicrhau diogelwch, disgwylid i ddillad amddiffynnol personol (PPE) gael eu gwisgo ar safle, gan gynnwys harnais corff llawn a systemau i atal cwympau. 
 • Fel arfer, mae'r wythnos waith ar gyfer peiriannydd simnai yn 40 awr yr wythnos.

Cyflog

 • Ar ddechrau'ch gyrfa, gallwch ddisgwyl ennill £17,000 - £20,000
 • Wrth i chi symud ymlaen yn eich gyrfa, gallwch ennill hyd at oddeutu £35,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Simneiau Mae gan Beiriannydd Simneiau rôl bwysig i sicrhau bod simneiau a ffliwiau ar gar...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080