Facebook Pixel

Peiriannydd simnai

Mae peirianwyr simnai yn gosod a chynnal a chadw simnai a systemau ffliw mewn cytundeb â deddfwriaethau a rheoliadau adeiladu presennol. Fel peiriannydd simnai, byddwch angen dilyn canllawiau iechyd a diogelwch llym, gan y gallech fod yn gweithio ar uchder, gyda chefnogaeth harnais ac offer amddiffynnol.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£20000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 41

Sut i ddod yn beiriannydd simnai

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i ddod yn beiriannydd simnai, mae sawl llwybr y gallech ei gymryd i ddilyn yr yrfa hon. Gallech wneud cwrs yn y coleg neu brentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn beiriannydd simnai i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

I ddod yn beiriannydd simnai, gallech weithio tuag at Ddiploma NVQ Lefel 2 mewn Peirianneg Simnai. 

Nid oes gofynion ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn, ond byddai cael 5 gradd TGAU (neu radd gyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg, gyda gradd 4 neu uwch o fudd i chi. 

Mae sawl peiriannydd simnai yn dechrau fel gosodwyr brics ac yna’n arbenigo mewn adeiladu simnai.

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth adeiladu neu beirianneg sifil i’ch helpu i ddod yn beiriannydd simnai. 

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Gallech ddechrau gweithio fel cynorthwyydd i beiriannydd mewn cwmni adeiladu ac ennill profiad a sgiliau mewn amgylchedd gwaith. Gallech gwblhau hyfforddiant yn y gwaith i ddod yn beiriannydd simnai gymwysedig trwy gwblhau Diploma Lefel 2 NVQ mewn Peirianneg Simnai. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel peiriannydd simnai. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau dymunol a nodweddion personol ar gyfer peiriannydd simnai yn cynnwys y canlynol: 

 • Gwybodaeth am ganllawiau a rheoliadau iechyd a diogelwch cyfredol  
 • Ffitrwydd corfforol da  
 • Hyder i weithio ar uchder, ymhob tywydd 
 • Sgiliau ymarferol a’r gallu i ddefnyddio offer amrywiol 
 • Sgiliau cyfathrebu da. 

Beth mae peiriannydd simnai’n ei wneud?

Fel peiriannydd simnai, byddwch yn gyfrifol am ddylunio a gosod simnai a systemau ffliw sy’n cyd-fynd â gofynion y cleient ac yn unol â deddfwriaeth adeiladu cyfredol.  

Mae dyletswyddau peiriannydd simnai yn cynnwys:  

 • Archwilio simnai a systemau ffliw presennol 
 • Trwsio ac adnewyddu simnai a systemau ffliw presennol 
 • Paratoi a glynu wrth asesiadau risg iechyd a diogelwch 
 • Gweithio o fewn rheoliadau adeiladu cyfredol 
 • Gwisgo cyfarpar amddiffyn personol 
 • Defnyddio harneisi cyflawn a systemau disgyn os ydych chi'n gweithio ar uchder 
 • Gweithio yng nghartrefi a busnesau cleientiaid

Faint y gallech ei ennill fel peiriannydd simnai?

 • Gall peiriannydd simnai sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000 y flwyddyn 
 • Gall peiriannydd simnai hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill hyd at £35,000 y flwyddyn* 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Peiriannydd simnai sy’n wag ar hyn o bryd:   

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel peiriannydd simnai, gallech ddatblygu i swydd reolaethol fel peiriannydd safle ac edrych ar ôl yr ochr technegol i brosiectau adeiladu.  

Gallech hefyd symud i rôl rheolwr contractau eich sefydliad.    

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd simnai Mae gan Beiriannydd Simneiau rôl bwysig i sicrhau bod simneiau a ffliwiau ar gar...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080