Facebook Pixel

Töwr diddosi hylifol

Töwr toeau fflat

Mae towyr diddosi hylifol yn gosod pilenni hylifol amddiffynnol ar strwythurau to fflat newydd neu bresennol i sicrhau eu bod yn dal dŵr. Gallant ddod o hyd i waith gyda chwmnïau toi arbenigol, contractwyr adeiladu, awdurdodau lleol a sefydliadau cyhoeddus eraill.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

35-40

Sut i fod yn döwr diddosi hylifol

Mae sawl ffordd o ddod yn döwr diddosi hylifol. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn döwr diddosi hylifol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Mae towyr diddosi hylifol yn aml yn dechrau fel labrwyr toi, ac yn ennill profiad o dechnegau arbenigol ar y safle. 

Mae'n bosibl y bydd eich coleg neu'ch darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau fel Diploma Lefel 2 mewn Galwedigaethau Toi neu Ddiploma Lefel 2 mewn Toi gyda Llechi a Theils.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 TGAU neu lai ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 1)
 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2). 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu neu doi yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Mae’r Gymdeithas Diddosi a Thoi Hylifol (LRWA) yn cynnig rhaglen brentisiaeth unigryw, sy’n arbenigo mewn gosod systemau diddosi hylifol.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni toi i gael profiad ar safle fel töwr diddosi hylifol. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i döwr diddosi hylifol mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel töwr diddosi hylifol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel töwr diddosi hylifol: 

 • Gwybodaeth am adeiladu
 • Yn gyfforddus yn gweithio mewn mannau uchel
 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Gallu gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd.

 


Beth mae töwr diddosi hylifol yn ei wneud?

Fel töwr diddosi hylifol byddwch yn gyfrifol am helpu i drwsio toeau gyda deunyddiau hylifol. Gallech fod yn clirio’r safle gwaith, yn gwneud gwaith atgyweirio, neu’n glanhau’r cyfarpar.

Mae swydd töwr diddosi hylifol yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Clirio unrhyw falurion o'r to cyn taenu’r deunyddiau hylifol
 • Archwilio toeau i benderfynu ar y gwaith trwsio gorau
 • Amcangyfrif faint o ddeunyddiau sydd ei angen i gwblhau prosiect
 • Cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch
 • Gweithio yn unol â datganiadau dull ac asesiadau risg
 • Glanhau a chynnal a chadw offer
 • Gosod, atgyweirio neu newid pilenni hylifol
 • Gweithio yng nghartrefi neu fusnesau’r cleient.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel töwr diddosi hylifol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i döwr diddosi hylifol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall towyr diddosi hylifol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall towyr diddosi hylifol hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £30,000
 • Gall uwch dowyr diddosi hylifol ennill mwy na £40,000*
 • Towyr diddosi hylifol hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer towyr diddosi hylifol: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel töwr diddosi hylifol, gallech symud i rôl fel gweithiwr toi.

Neu, gallech symud ymlaen i fod yn rheolwr safle neu symud i faes gwerthiannau technegol. 

Gallech fod yn gontractwr hunangyflogedig a gosod eich cyflog eich hun.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Töwr diddosi hylifol Sicrhau bod strwythurau to fflat yn dal dŵr drwy daenu hylifau amddiffynnol. Rha...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr safle Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080