Facebook Pixel

Gosodwr lloriau

A elwir hefyd yn -

Lloriwr

Mae gosodwyr lloriau’n gosod lloriau pren wedi’u lamineiddio a phren soled. Maen nhw wedi’u hyfforddi i baratoi isloriau a gosod gorchuddion lloriau. Mae gosodwyr lloriau domestig a gosodwyr carpedi yn gweithio yng nghartrefi pobl; mae gosodwyr lloriau masnachol yn gweithio mewn mannau cyhoeddus gan gynnwys swyddfeydd, siopau, gwestai, ysgolion; ac mae gosodwyr lloriau resin yn gweithio mewn adeiladau diwydiannol a masnachol.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

45-47

Sut i fod yn osodwr lloriau

Mae’r rhan fwyaf o osodwyr lloriau’n dechrau drwy ddilyn prentisiaeth a hyfforddi yn y gwaith. Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn osodwr lloriau i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Efallai y bydd eich coleg neu'ch darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau a fydd yn eich helpu i ddechrau ar yrfa fel gosodwr lloriau. Gallech chi astudio ar gyfer Dyfarniad Lefel 1 mewn Gweithrediadau Lloriau neu Sgiliau Adeiladu Sylfaenol gydag opsiynau gosod lloriau, neu Ddiploma NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Gorchuddio Lloriau.

Gallech chi hefyd astudio cyrsiau byr a ddarperir gan Gymdeithas Hyfforddi'r Diwydiant Lloriau (FITA), y Gymdeithas Gosod Lloriau ar Gontract (CFA), y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Gosodwyr Carpedi a Lloriau (NICF) ac Academi Loriau’r DU.

Gall gweithwyr mwy profiadol uwchsgilio drwy’r llwybr Asesu a Hyfforddi ar y Safle (OSAT).

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolraddol fel gosodwr lloriau.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni gosod lloriau arbenigol i gael profiad ar safle fel gosodwr lloriau. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i osodwr lloriau mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gosodwr lloriau. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr lloriau:

 • Gwasanaeth gwych i gwsmeriaid
 • Gallu gweithio’n dda ar eich pen eich hun a chydag eraill
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Gwybodaeth dda am fathemateg.

Cymwysterau


Beth mae gosodwr lloriau yn ei wneud?

Fel gosodwr lloriau, gallech chi fod yn:

 • Mesur arwynebedd y llawr
 • Cyfrifo’r deunyddiau sydd eu hangen
 • Paratoi’r sail a gosod isloriau pan fo angen
 • Clirio dodrefn a thynnu drysau i ffwrdd
 • Codi’r hen lawr
 • Glanhau, lefelu a selio’r ardal waith
 • Gludo neu hoelio haen waelodol yn ei lle
 • Gosod gorffeniad terfynol y llawr.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel gosodwr lloriau?

Mae’r cyflog disgwyliedig i osodwr lloriau yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gosodwyr lloriau sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall gosodwyr lloriau hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £30,000*
 • Gall gosodwyr lloriau uwch, siartredig neu feistr ennill £30,000 - £35,000*
 • Gosodwyr lloriau hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi gwag

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gosodwyr lloriau:

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gyda phrofiad, gallech gamu ymlaen i fod yn oruchwyliwr tîm, yn amcangyfrifwr neu’n rheolwr contractau.

Gallech chi symud i feysydd fel prynu a gwerthu cynnyrch.

Gallech chi hefyd ddechrau eich busnes eich hun yn gosod carpedi a lloriau neu weithio fel is-gontractwr.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr lloriau Cael hyfforddiant ar sut i baratoi isloriau, gosod gorchuddion llawr a gweithio ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080