Facebook Pixel

Gosodwr lloriau

Mae Gosodwr Lloriau yn grefftwr hyfforddedig a medrus sy'n gosod gorchuddion a gorffeniadau llawr.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

45 - 47

Sut i ddod yn Gosodwr Lloriau

Nid oes unrhyw ofynion cymwysterau ffurfiol i ddechrau gyrfa fel Gosodwr Llawr. Fodd bynnag, mae graddau TGAU A* - C mewn Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yn fuddiol iawn. Mae sgiliau mathemateg yn arbennig o bwysig ar gyfer mesur arwynebedd llawr a chyfrifo gofynion deunydd sydd ag isafswm o wastraff.

Mae nifer o gyrsiau sy'n eich galluogi i gychwyn gyrfa fel Gosodwr Llawr:

Mae'r rhan fwyaf o Osodwyr Llawr yn dechrau trwy ymuno â chwmni fel prentis a hyfforddi yn y swydd. Bydd Prentisiaid Adeiladu yng Nghymru a Lloegr yn gweithio tuag at NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Gosod Lloriau.

Ar gyfer Lloriau Resin, mae tair Rhaglen Brentisiaeth Arbenigol a ddarperir gan, FeRFA, gan arwain at Ddiploma NVQ Lefel 2.


Beth mae Gosodwr Lloriau yn ei wneud?

 • Mesur arwynebedd llawr
 • Cyfrifo'r deunyddiau sydd eu hangen
 • Symud dodrefn a drysau allan o'r neilltu
 • Cael gwared ar hen ddeunydd llawr
 • Paratoi'r sylfaen a gosod is-loriau lle bo angen
 • Gosod y gorffeniad llawr terfynol
 • Mae gosodwyr Llawr Domestig a gosodwyr carped yn gweithio mewn cartrefi pobl
 • Mae gosodwyr Llawr Masnachol yn gweithio mewn swyddfeydd, siopau, gwestai, ysgolion ac ati
 • Mae gosodwyr Llawr Resin yn gweithio mewn adeiladau diwydiannol a masnachol

Cyflog

 • Gall gosodwyr lloriau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000
 • Gall gosodwyr lloriau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £30,000
 • Gall uwch neu feistr osodwyr lloriau ennill rhwng £30,000 a £35,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. Mae gosodwyr lloriau hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

Dyluniwyd y wefan gan S8080