Facebook Pixel

Syrfëwr rheoli adeiladu

Swyddog rheoli adeiladu

Mae syrfëwr rheoli adeiladu yn sicrhau bod rheoliadau adeiladu’n cael eu dilyn ar safleoedd adeiladu a phrosiectau newydd. Efallai y bydd gofyn iddynt hefyd arolygu strwythurau sydd wedi’u difrodi neu sy’n ansefydlog er mwyn penderfynu a oes modd eu hatgyweirio’n ddiogel neu a oes angen eu dymchwel.

Cyflog cyfartalog*

£22000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn syrfëwr rheoli adeiladu

Mae sawl ffordd o fod yn syrfëwr rheoli adeiladu. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn syrfëwr rheoli adeiladu, gallech astudio ar gyfer gradd sylfaen, diploma cenedlaethol uwch (HND), neu radd israddedig mewn pwnc perthnasol, megis:

 • Astudiaethau adeiladu
 • Peirianneg sifil
 • Peirianneg strwythurol
 • Rheoli adeiladu
 • Arolygu adeiladau.

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth
 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth.

Byddai angen i’ch cwrs gael ei achredu gan gorff proffesiynol, naill ai Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) neu Gymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu (CABE).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid 

Coleg

Gallech gwblhau cwrs coleg a allai eich helpu i wneud cais am swydd dan hyfforddiant fel syrfëwr rheoli adeiladu. Mae cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys:

 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
 • Lefel T mewn Dylunio, Arolygu a Chynllunio
 • Diploma Lefel 4 mewn Arolygu Rheoli Adeiladu
 • Diploma Lefel 4 mewn Peirianneg Sifil. 

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (lefel T)
 • 1 - 2 lefel A (cwrs lefel 4).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech gwblhau gradd-brentisiaeth syrfëwr rheoli adeiladu i fod yn syrfëwr rheoli adeiladu. 

Ar gyfer gradd-brentisiaeth fel arfer bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad tebyg o swydd arall ym maes adeiladu fel mesur meintiau neu brofiad o reoli safle, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni sy'n arbenigo mewn rheoli adeiladu, neu awdurdod lleol, er mwyn cael profiad ar y safle fel syrfëwr rheoli adeiladu. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i syrfëwr rheoli adeiladu mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel syrfëwr rheoli adeiladu. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel syrfëwr rheoli adeiladu: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sylw da i fanylion
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Trwydded yrru lawn.

Beth mae syrfëwr rheoli adeiladu yn ei wneud?

Fel syrfëwr rheoli adeiladu, chi fydd yn gyfrifol am gynorthwyo â’r gwaith o gynllunio ac adeiladu amrywiol strwythurau.

Efallai y bydd swydd syrfëwr rheoli adeiladu yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Cynorthwyo yn ystod camau cynllunio ac adeiladu amrywiaeth o brosiectau adeiladu, o estyniadau bach ar dai i ddatblygiadau mawr mewn dinasoedd
 • Ymateb i alwadau brys i archwilio adeiladau sydd wedi cael eu difrodi gan dân neu dywydd garw
 • Archwilio adeiladau anniogel ac argymell a oes modd eu hatgyweirio neu a ddylid eu dymchwel
 • Gweithio’n agos gyda gweithwyr adeiladu ar gynigion cynllunio
 • Cynnal archwiliadau ar y safle ar bob cam o'r broses adeiladu
 • Cadw cofnodion a chyflwyno tystysgrifau cwblhau
 • Awgrymu ffyrdd o wella’r defnydd o ynni mewn adeiladau
 • Cychwyn achosion cyfreithiol petai’r gwaith ddim yn unol â’r rheoliadau.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel syrfëwr rheoli adeiladu?

Mae’r cyflog disgwyliedig i syrfëwr rheoli adeiladu yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall syrfewyr rheoli adeiladu sydd newydd eu hyfforddi ennill £22,000 - £27,000
 • Gall syrfewyr rheoli adeiladu hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £40,000
 • Gall syrfewyr rheoli adeiladu uwch, siartredig neu feistr ennill £40,000 - £60,000*
 • Syrfewyr rheoli adeiladu hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer syrfewyr rheoli adeiladu: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel syrfëwr rheoli adeiladu, gallech arbenigo mewn maes penodol fel diogelwch tân, neu fel arall symud i rôl fwy technegol mewn adrannau eraill, fel cynllunio trefol. 

Fel syrfëwr rheoli adeiladu, mae potensial i fod yn siartredig drwy Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) ac ennill cyflog uwch.  

Gallech chi hefyd sefydlu fel ymgynghorydd hunangyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080