Facebook Pixel

Ymgynghorydd Treftadaeth

A elwir hefyd yn -

Swyddog treftadaeth, swyddog adeiladau hanesyddol

Swydd ymgynghorydd treftadaeth yw rheoli prosiectau adeiladu ac adfer ar safleoedd treftadaeth, fel adeiladau hanesyddol neu restredig, tirweddau, amgueddfeydd ac eiddo eraill, drwy roi arweiniad ar faterion treftadaeth a llunio strategaethau i’w rheoli.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

37-40

Sut i fod yn ymgynghorydd treftadaeth

Mae sawl ffordd o ddod yn ymgynghorydd treftadaeth. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn ymgynghorydd treftadaeth i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Mae nifer o gyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr sydd â gradd ôl-raddedig berthnasol fel rheoli treftadaeth neu gadwraeth hanesyddol, a phrofiad gwaith yn y sector treftadaeth

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech chi gwblhau cwrs adeiladu, hanes, astudiaethau amgylcheddol neu arolygu, ac yna cwblhau hyfforddiant arbenigol pellach i fod yn ymgynghorydd treftadaeth.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth cynorthwyydd cyngor amgylchedd hanesyddol i fod yn ymgynghorydd treftadaeth. Bydd yn cymryd dwy flynedd i’w gwblhau hyn.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych brofiad neu sgiliau perthnasol ym maes rheoli prosiectau adeiladu, pensaernïaeth, cynllunio awdurdod lleol neu gynnal arolygon ar adeiladau, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd fel ymgynghorydd treftadaeth.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel ymgynghorydd treftadaeth. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. Mae llawer o fudiadau diwylliannol yn cynnig cyfleoedd i wirfoddoli a fydd yn rhoi blas i chi ar waith treftadaeth, ac yn datblygu eich sgiliau a'ch cysylltiadau.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau sy’n ddymunol ar gyfer rhywun sy’n ystyried gyrfa fel ymgynghorydd treftadaeth: 

 • Brwdfrydedd dros safleoedd ac adeiladau hanesyddol
 • Sgiliau ymchwil rhagorol
 • Gallu rheoli eich amser a chwrdd â therfynau amser.
 • Sgiliau cyfathrebu cadarn
 • Gwybodaeth am hanes pensaernïol
 • Agwedd drefnus a methodolegol at waith

Cymwysterau


Beth mae ymgynghorydd treftadaeth yn ei wneud?

Mae ymgynghorydd treftadaeth yn cynghori ar waith adeiladu sydd i fod i ddigwydd mewn adeilad neu leoliad hanesyddol, fel y gellir cadw safleoedd o bwysigrwydd diwylliannol neu hanesyddol sylweddol am genedlaethau i ddod.

Mae dyletswyddau ymgynghorydd treftadaeth yn cynnwys: 

 • Archwilio safleoedd a strwythurau hanesyddol i asesu gofynion prosiectau
 • Ymchwilio i hanes safleoedd treftadaeth ac adeiladau hanesyddol
 • Ystyried gofynion a rheoliadau adeiladu modern wrth gynllunio gwaith newydd
 • Darparu cyngor technegol i reolwyr adeiladu, penseiri, cadwraethwyr a chleientiaid
 • Dod o hyd i ddeunyddiau adeiladu a gosodiadau traddodiadol neu brin
 • Ymchwilio i liwiau, deunyddiau a gorffeniadau paent gwreiddiol
 • Recriwtio a goruchwylio crefftwyr arbenigol i wneud gwaith adfer ac adnewyddu
 • Diogelu ac ymgorffori nodweddion treftadaeth yn y gwaith o adnewyddu neu adfer yr adeilad
 • Cynhyrchu cynlluniau ac adroddiadau ar gyfer cleientiaid ac uwch reolwyr
 • Ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd ac ymwelwyr
 • Adolygu cynlluniau adeiladau a dogfennau hanesyddol
 • Gweithio ar y safle ac mewn swyddfa.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel ymgynghorydd treftadaeth?

Mae’r cyflog disgwyliedig i ymgynghorydd treftadaeth yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall ymgynghorydd treftadaeth sydd newydd gymhwyso ennill £17,000 - £25,000
 • Gall ymgynghorwyr treftadaeth hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £40,000
 • Gall ymgynghorwyr treftadaeth uwch, siartredig neu brif ymgynghorwyr treftadaeth ennill £40,000 - £60,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. Gallai cyflogau wella os bydd gennych statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi diweddaraf ar gyfer ymgynghorwyr treftadaeth: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel ymgynghorydd treftadaeth, gallech symud ymlaen i rôl uwch a dod yn rheolwr prosiectau treftadaeth.

Gallech weithio i gwmni adeiladu, awdurdod lleol, practis pensaernïol, neu sefydlu eich hun fel ymgynghorydd treftadaeth hunangyflogedig.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Ymgynghorydd Treftadaeth Cynnig arweiniad, ymchwilio i safleoedd a helpu i reoli materion treftadaeth ar ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Archaeolegydd Mae Archaeolegwyr yn archwilio’r olion y mae pobl wedi’u gadael ar eu hôl yn y g...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080