Mae gwaith coed yn ymwneud â thorri, siapio a gosod pren ar gyfer adeiladau a strwythurau. Mae gwaith coed yn grefft fedrus sy'n dyddio'n ôl filoedd o flynyddoedd, ond sy'n cael ei defnyddio'n helaeth mewn adeiladu modern o hyd. Mae seiri coed yn aml yn rhan o ddechrau prosiectau, gan adeiladu cydrannau pren o doeau, waliau a lloriau mewn adeiladau, yn ogystal â gweithio ar y camau olaf i adeiladu fframiau ffenestri, byrddau sgyrtin, drysau a mwy.

Mae gwaith coed yn rhan annatod o adeiladu, ac mae'n addas iawn ar gyfer y rhai sy'n dda gyda'u dwylo, yn mwynhau defnyddio offer, ac yn gwerthfawrogi'r teimlad o falchder wrth wneud gwaith da.

Mathau o waith coed

Mae seiri coed yn dueddol o arbenigo mewn un neu ddau fath o waith coed, yn enwedig pan fyddant yn gweithio ar brosiectau adeiladu mwy. Gadewch i ni edrych ar rai ohonynt.

Ffurfweithwyr

Mae ffurfweithwyr, a elwir weithiau yn seiri concrit, yn fath arbenigol o saer coed sy'n adeiladu ffurfwaith i gefnogi'r broses adeiladu. Ffurfwaith yw'r mowldiau y mae concrit yn cael ei arllwys i mewn i greu pontydd, grisiau, sylfeini a thrawstiau ar gyfer adeiladau, a llawer mwy. Gall ffurfwaith fod dros dro neu'n barhaol, ac fel arfer caiff ei adeiladu gan ddefnyddio metel neu bren. Mae'n rhan hanfodol o'r broses adeiladu, a gall ffurfweithwyr fynnu cyflogau uchel.

Dysgwch fwy am sut i ddod yn ffurfweithiwr yma

Fframwyr

Mae fframwyr yn atgyweirio ac yn adeiladu strwythurau wedi'u gwneud o bren neu gynhyrchion pren. Maent fel arfer yn gweithio'n gynnar ym mhroses y prosiect adeiladu, gan adeiladu'r hyn a ddaw yn fframwaith ar gyfer gweddill y strwythur. Mae fframwyr yn mesur, torri a chydosod y pren sydd ei angen i adeiladu adeiladau preswyl, masnachol a diwydiannol. Gallant weithio ar brosiectau adeiladu newydd, atgyweiriadau neu ychwanegiadau i strwythurau presennol.

Gwneuthurwyr cabinet

Mae gwneud cabinet yn fath arbenigol iawn o waith coed. Maent yn adeiladu, atgyweirio a gosod cypyrddau pren, dodrefn a gosodiadau. Cânt eu cyflogi gan wneuthurwyr dodrefn arferol, cwmnïau adeiladu a chontractwyr gwneud cabinet, neu gallant fod yn hunangyflogedig. Gall gwneuthurwyr cabinet adeiladu dodrefn pwrpasol ar gyfer cleientiaid neu weithio ar brosiectau ar raddfa fawr ochr yn ochr â seiri eraill.

Beth am seiri celfi?

Nid yw seiri coed, a elwir weithiau yn asiedydd, fel arfer yn cael eu hystyried yn seiri coed, er bod eu gwaith yn debyg. Mae seiri celfi yn tueddu i arbenigo mewn gwaith ysgafnach, mwy addurniadol na seiri coed, gan gynnwys gwaith coed cain, gosodiadau, drysau a ffenestri, a manylion dodrefn. Mae seiri celfi fel arfer yn gweithio mewn gweithdai, gan ddefnyddio peiriannau na ellir eu cludo i adeiladu uniadau a manylion cywrain, tra bod seiri coed fel arfer i'w cael ar safle adeiladu, yn gweithio ar ffitiadau mwy.

Dysgwch sut i ddod yn saer yma.

Beth sydd angen i chi ei wybod

Saer Coed 101: dyma’r pethau sylfaenol y dylai pob saer coed wybod.

Iechyd a Diogelwch

Gosodwch eich ardal waith, cadwch ef yn daclus a gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw beryglon ble gallwch faglu – mae’n waith cyflym, ond gweithio’n ddiogel yw’r agwedd bwysicaf ar waith saer coed. Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn gweithio arno, ac ymhle, efallai y bydd angen gogls, menig, masgiau llwch, plygiau clust, esgidiau troed dur a het galed. Gwiriwch gyda’ch rheolwr safle ac ufuddhau i’r arwyddion diogelwch os ydych chi’n ansicr.

Mesur fel arbenigwr

Mesur ddwywaith, torri unwaith! Mae mesur yn gywir ble i dorri yn rhan hanfodol o waith coed, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dysgu sut i ddefnyddio tâp mesur yn fanwl gywir. Gwiriwch eich holl fesuriadau ddwywaith (neu dair gwaith) – mae’n werth cymryd ychydig mwy o amser wrth fesur defnyddiau i wneud yn siŵr eich bod chi’n gywir. Bydd yn arbed amser i chi yn yr hirdymor ac mae'n arfer gwych i bob saer coed.

Mynd i'r afael ag offer

Mae seiri coed yn defnyddio pob math o offer, o'r beiro a phapur i offer pŵer fel llifiau pren. Yn bwysicaf oll, dysgwch sut i'w defnyddio'n ddiogel a sut i'w cadw'n gywir. Mae offer yn gwneud gwaith saer coed yn llawer symlach, ond dim ond os ydych chi'n gwybod pryd i’w defnyddio - felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dysgu pa dasg saer coed sy'n gofyn am ba offeryn.

Sut i dorri’n syth

Rydych chi wedi mesur yn berffaith, rydych chi'n gwybod pa offer i'w ddefnyddio a sut i'w ddefnyddio'n ddiogel, nawr mae angen i chi fod yn hylaw gyda pha lif rydych chi'n ei ddefnyddio a chael toriad perffaith i orffen y gwaith yn dda. Mae 'Gadewch i'r llif wneud y torri' yn golygu'r union beth hynny. Os yw eich arddwrn yn blino neu'ch dwylo'n ddolurus wrth ddefnyddio llif llaw, rydych chi'n gwthio'n rhy galed ac yn fwy tebygol o grwydro oddi ar y trywydd. Cadwch eich mynegfys wedi'i bwyntio i lawr hyd y llafn i helpu i'w gadw'n sefydlog a rhoi'r pwysau lleiaf posibl.

Sut i fynd i mewn i faes gwaith coed

Mae yna lawer o ffyrdd o fynd i mewn i waith coed, ac ar gyfer rhai rolau, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Gadewch i ni archwilio rhai o'r ffyrdd i ddod yn saer coed.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn ffordd wych o fynd i mewn i'r diwydiant adeiladu. Gallwch gael profiad gwaith tra yn yr ysgol neu goleg, trwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda pherthynas neu mewn cwmni gwaith coed. Fel arall, gallwch ddechrau gweithio mewn rôl wahanol, fel gweithiwr adeiladu cyffredinol neu weithiwr gosod, a gweithio'n agos gyda seiri coed i gael ychydig o brofiad ymarferol a dysgu triciau'r grefft.

Mae profiad gwaith yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan bob cyflogwr - dysgwch fwy amdano yma.

Cyrsiau

Mae cyrsiau gwaith coed penodol y gallwch eu cwblhau yn y coleg neu gyda darparwr hyfforddiant. Mae cyrsiau fel arfer yn cynnwys cyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a phrofiad gwaith ymarferol i roi'r wybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei hangen arnoch i lwyddo. Mae rhai cyrsiau perthnasol yn cynnwys:

  • Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Gwaith Coed a Saernïaeth
  • Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Saer Mainc
  • Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Saernïo Coed â Pheiriannau
  • Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynhyrchion Pren a Phanel.

I gael lle ar y cyrsiau hyn, fel arfer bydd angen:

  • 2 TGAU neu fwy graddau 9 i 3 (A* i D), neu gyfwerth (cwrs lefel 2)
  • 4 neu 5 TGAU graddau 9 i 4 (A* i C), neu gyfwerth (cwrs lefel 3).

Darganfyddwch beth mae gofynion mynediad cyfwerth yn ei olygu yma.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl yn ystod cwrs adeiladu, cliciwch yma.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn llwybr i waith saer coed sydd wedi’i brofi, a dyna sut mae nifer o seiri coed yn dysgu'r grefft. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi’n llawn (a’ch talu) gan gwmni adeiladu, gyda’ch amser yn cael ei rannu rhwng eich cyflogwr a darparwr dysgu.

Gallech gymryd prentisiaeth ganolradd mewn gwaith coed a saernïaeth, sydd fel arfer yn cymryd tua 2 flynedd i’w chwblhau. Yn dilyn hyn, gallech symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch neu arbenigo mewn meysydd eraill o waith coed, fel adnewyddu treftadaeth a hanesyddol neu wneud cabinet.

Dysgwch fwy am brentisiaethau yma.