Facebook Pixel

Gweithiwr adeiladu cyffredinol

Labrwr adeiladu, gweithiwr tir

Mae gweithwyr adeiladu yn ymgymryd â llawer o wahanol dasgau ymarferol ar safle adeiladu, gan gynnwys paratoi’r tir cyn dechrau’r gwaith adeiladu, a gwneud gwaith llaw yn ystod prosiect. Gallai hyn amrywio o gymysgu a thywallt concrid, gosod pibellau draenio, symud deunyddiau a mwy.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

42-44

Sut mae dod yn weithiwr adeiladu cyffredinol

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn weithiwr adeiladu cyffredinol, mae sawl llwybr y gallech ei ddilyn i'ch helpu i ddilyn yr yrfa hon. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn weithiwr adeiladu cyffredinol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad penodol, byddai unrhyw un sy’n ystyried gyrfa fel gweithiwr adeiladu cyffredinol yn elwa ar ennill cymwysterau TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg.

Gallech astudio ar gyfer Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu neu Dystysgrif Lefel 2 mewn Gweithrediadau Adeiladu i wella eich gallu a’ch rhagolygon gwaith.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Hyd at 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 1)
 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech wneud cais am brentisiaeth ganolradd fel gweithiwr tir neu weithiwr adeiladu gyda chwmni adeiladu.

Bydd angen 2 - 3 TGAU arnoch, sydd fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymhwyster cyfatebol, ar gyfer prentisiaeth ganolradd.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr i fod yn weithiwr adeiladu cyffredinol, yn labrwr ar safle neu’n hyfforddai, yn enwedig os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol o weithio ar safle. Byddai hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau gan aelodau mwy profiadol o’r tîm, ac efallai y bydd eich cyflogwr yn darparu hyfforddiant i’ch helpu i arbenigo mewn maes adeiladu penodol.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gweithiwr adeiladu cyffredinol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Mae natur amrywiol swydd gweithiwr adeiladu cyffredinol yn golygu bod meddu ar amrywiaeth o sgiliau yn ddelfrydol. Mae’r sgiliau dymunol yn cynnwys: 

 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Peidio â bod ofn uchder
 • Gallu deall cyfarwyddiadau a’u dilyn 
 • Dealltwriaeth gyffredinol o faterion iechyd a diogelwch.

Beth mae gweithiwr adeiladu cyffredinol yn ei wneud?

Fel un o’r swyddi gorau i rywun sy’n awyddus i ddechrau ei yrfa ym maes adeiladu, mae gweithiwr adeiladu cyffredinol yn gyfrifol am amrywiaeth o ddyletswyddau gwahanol, gan gynnwys: 

 • Helpu crefftwyr medrus gyda phob agwedd ar y broses adeiladu
 • Bod yn rhan o brosiectau o’r dechrau i’r diwedd
 • Dilyn yr holl weithdrefnau iechyd a diogelwch
 • Cymysgu a thywallt concrid i wneud sylfeini, trawstiau neu loriau
 • Cloddio ffosydd ar gyfer sylfeini
 • Gosod sgaffaldiau a fframiau adeiladu
 • Gosod palmentydd ac ailwynebu ffyrdd
 • Cynorthwyo bricwyr, seiri coed a chydweithwyr eraill ar y safle, drwy ddarparu deunyddiau
 • Marcio’r ardal ar gyfer y safle gan ddefnyddio llinellau llinyn a gosod rhwystrau ac arwyddion diogelwch
 • Gosod pibellau draenio, palmentydd a chaeadau tyllau archwilio
 • Defnyddio peiriannau llaw fel driliau, pympiau a chywasgyddion
 • Defnyddio peiriannau fel peiriannau tyrchu a thryciau dadlwytho
 • Gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel gweithiwr adeiladu cyffredinol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i weithiwr adeiladu cyffredinol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gweithwyr adeiladu cyffredinol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall gweithwyr adeiladu cyffredinol hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £30,000*
 • Gweithwyr adeiladu cyffredinol hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf i weithwyr adeiladu cyffredinol:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gweithiwr adeiladu cyffredinol, gallech gwblhau cymwysterau a hyfforddiant i ddod yn grefftwr cymwys, fel briciwr, saer, gweithredwr peiriannau neu fwy. 

Gyda mwy o brofiad, gallech chi symud ymlaen i swyddi uwch fel goruchwyliwr safle, arweinydd tîm neu reolwr adeiladu.

Neu, gallech sefydlu eich hun fel contractwr hunangyflogedig.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithiwr adeiladu cyffredinol Dyma un o’r swyddi gorau i ddechrau eich gyrfa ym maes adeiladu, a byddwch yn he...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd Tîm Adeiladu Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa fel Goruchwyliwr Galwedigaethol. Byddwch yn g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwr peiriannau Mae gweithredwyr peiriannau yn defnyddio peiriannau trwm i balu, codi a symud de...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd peirianneg sifil Yn cyfuno gwyddoniaeth a thechnoleg, mae Technegwyr Peirianneg Sifil yn datrys l...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd cynnal a chadw priffyrdd Byddwch yn rhan o’r tîm sy’n ymwneud ag archwilio ffyrdd a nodi materion diogelw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Clerc gwaith Mae clerc gwaith (a elwir hefyd yn arolygydd safle neu swyddog ansawdd adeiladu)...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Mae gofyn i reolwyr adeiladu ddelio â’r ochr ymarferol o reoli a chynllunio’r br...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080