Pen, paper and calculator

Mae llawer o swyddi posibl ar gyfer myfyriwr â gradd mewn mathemateg – yn wir, mathemateg yw un o’r pethau mwyaf defnyddiol y gallwch ei astudio yn y brifysgol. Mae gan y diwydiant adeiladu ddigonedd o gyfleoedd i bobl sy’n dda â rhifau, ac nid mewn cyfrifeg yn unig ydyn nhw!

 

Sgiliau sydd gan raddedigion mathemateg

Mae galw mawr o hyd am raddedigion mathemateg oherwydd eu bod yn dechnegol eu meddwl, yn gyfarwydd â datrys problemau ac yn gallu meddwl yn rhesymegol ac yn glir. Mae’r sgiliau hyn yn arbennig o addas ar gyfer y diwydiant adeiladu. Mae mathemateg yn cael ei weld fel un o’r , ochr yn ochr â gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg, sy’n hanfodol ar gyfer swyddi mewn meysydd a all gael yr effaith fwyaf buddiol ar gymdeithas.

 

Potensial cyflog graddedigion mathemateg

Gall y rhai sy’n dda â rhifau gyflawni rhifau da. Nid oes terfyn ar faint y gall myfyriwr graddedig mathemateg ei ennill yn ystod ei yrfa. Mae’r cyflogau cychwynnol ar gyfer y swyddi isod fel arfer tua £20,000 - £25,000, ond ag hyfforddiant a phrofiad, gallech fynnu cyflog o £50,000 - £60,000 yn rhai o’r rolau hyn. Gall penseiri siartredig neu uwch benseiri ennill hyd at £100,000.

 

Rolau peirianneg

Peiriannydd strwythurol

Mae peirianwyr strwythurol yn sicrhau y gall strwythurau wrthsefyll y pwysau a’r gwasgedd a osodir gan ddefnydd a’r amgylchedd. Maent yn cyfrifo sefydlogrwydd, cryfder ac anhyblygedd ac yn sicrhau bod y deunyddiau cywir yn cael eu defnyddio ar gyfer pob prosiect, boed yn adeiladu newydd, yn drawsnewidiad neu’n waith adnewyddu. Fel peiriannydd strwythurol, gallech weithio ar brosiectau preswyl, siopau a swyddfeydd, pontydd a rigiau alltraeth, theatrau, amgueddfeydd ac ysbytai, neu hyd yn oed loerennau gofod.  

Peiriannydd sifil

Mae peirianwyr sifil yn gyfrifol am gynllunio, dylunio a rheoli prosiectau adeiladu sylweddol, gan gynnwys cysylltiadau trafnidiaeth, adeiladau a strwythurau eraill. Defnyddiant feddalwedd modelu cyfrifiadurol a data o arolygon, profion a mapiau i ddatblygu glasbrintiau prosiect. Mae’r glasbrintiau hyn yn arwain contractwyr ac yn anelu at leihau risg ac effaith amgylcheddol. Mae mathemateg yn bwysig i beirianwyr sifil oherwydd mae’n eu galluogi i wneud cyfrifiadau a mesuriadau manwl gywir ac i ddylunio systemau sy’n bodloni gofynion perfformiad yn gywir.

Rheolwr prosiect adeiladu

Mae rheolwyr prosiect yn goruchwylio cynllunio a chyflawni prosiectau adeiladu. Maent yn sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau ar amser ac o fewn y cyllid a neilltuwyd. Maent yn trefnu logisteg, yn dirprwyo gwaith ac yn cadw golwg ar wariant. Fel rheolwr prosiect, byddwch yn cysylltu â chleientiaid a gweithwyr adeiladu proffesiynol i drefnu amserlenni a gweithgareddau uniongyrchol. Mae’n ddefnyddiol cael gradd mewn mathemateg fel rheolwr prosiect adeiladu i gyfrifo costau a chadw rheolaeth ar gyllidebau.

 

Rolau gwyddor amgylcheddol

Dadansoddwr cynaliadwyedd

Yn y diwydiant adeiladu, mae dadansoddwyr neu arbenigwyr cynaliadwyedd yn asesu ôl troed carbon prosiect ac yn awgrymu ffyrdd o leihau ei effaith amgylcheddol ar y byd ehangach. Maent yn helpu busnesau i arbed arian a symud ymlaen â datblygiadau, wrth gadw ymwybyddiaeth o’r bobl a’r ecosystemau a chydymffurfio â deddfwriaeth amgylcheddol. Mae dadansoddwyr cynaliadwyedd yn gweithio’n helaeth â data ac ystadegau, felly mae dealltwriaeth dda o fathemateg yn gefndir academaidd delfrydol ar gyfer rôl o’r fath.

 

Cynllunydd trefol

Mae cynllunydd trefol neu gynllunydd gofodol yn gyfrifol am ddylunio a datblygu ardaloedd trefol, megis trefi a dinasoedd. Fel cynllunydd trefol, byddech yn sicrhau bod cydbwysedd rhwng y galw ar y tir sy’n cael ei ddatblygu ac anghenion y gymuned. Gall hyn fod ar lefel genedlaethol, rhanbarthol neu leol ac mae angen ymwybyddiaeth o effeithiau amgylcheddol ac economaidd datblygiad arfaethedig. Gall y sgiliau dadansoddol a datrys problemau y byddwch yn eu datblygu wrth astudio mathemateg gael eu cymhwyso i rôl fel cynllunydd trefol.  

 

Rolau sy’n ymwneud â data

Dadansoddwr data adeiladu

Mae dadansoddwr data o fewn y diwydiant adeiladu yn helpu i nodi tueddiadau mewn data a defnyddio’r wybodaeth honno i wneud i brosiectau adeiladu fynd rhagddynt yn fwy effeithlon. Mewn unrhyw brosiect, mae ystod eang o newidynnau, megis llafur, offer a deunyddiau, a gwaith dadansoddwr data yw gwneud rhagfynegiadau yn seiliedig ar y data sydd ar gael i hysbysu’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau. Efallai y byddant am weld sut y gellir manteisio i’r eithaf ar gyllidebau, defnyddio llafur mewn ffordd well neu leihau aneffeithlonrwydd. Gellir cyflawni hyn i gyd trwy ddadansoddi data yn dda.

Dadansoddwr risg

Mae dadansoddwr risg yn nodi ac yn asesu bygythiadau posibl i brosiectau adeiladu. Maent yn ystyried risgiau ariannol, cyfreithiol, amgylcheddol ac enw da, ynghyd â risgiau i’r gweithlu a’r sefydliad y maent yn gweithio iddynt. Maent yn gweithio’n agos gyda rheolwyr prosiect, timau iechyd a diogelwch, adnoddau dynol a thimau cyfreithiol. Mae dadansoddwyr risg yn helpu rheolwyr risg i greu polisïau i ddiogelu asedau a lleihau damweiniau, camgymeriadau, colledion cyllideb neu atebolrwydd cyhoeddus.

 

AI a Rolau dysgu peiriannau

Arbenigwyr awtomeiddio adeiladu

Gellir defnyddio awtomeiddio a systemau awtomataidd mewn adeiladu i reoli a monitro offer safle, rhedeg prosesau trin deunyddiau, arolygu, rheoli ansawdd a rheoli diogelwch. Gall awtomeiddio helpu i wella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd gweithrediadau safle, a lleihau risgiau diogelwch i weithwyr safle. Wrth i AI a dysgu peiriannau ddod yn fwy integredig o fewn adeiladu, mae arbenigwyr awtomeiddio yn debygol o ddod yn rolau cynyddol bwysig.

Dadansoddwr modelu gwybodaeth

Mae dadansoddwyr BIM (Modelu Gwybodaeth am Adeiladu) yn darparu cymorth technegol a dadansoddol mewn tîm Modelu Gwybodaeth am Adeiladu. Mae dadansoddwyr BIM yn darparu gwiriadau cydymffurfio ac ansawdd ar wybodaeth BIM, gan sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y prosiect ac yn cydymffurfio â manylebau. Mae dadansoddwyr BIM yn gweithio’n agos gyda phob aelod o dîm y cleient, y tîm dylunio, y tîm contractwyr a’r gadwyn cyflenwi.  

 

Rolau sy’n ymwneud â deunyddiau a dylunio

Gwyddonydd deunyddiau

Mae gwyddonwyr neu beirianwyr deunyddiau yn dod o hyd i, yn profi ac yn asesu’r deunyddiau a ddefnyddir mewn adeiladu. Maent yn sicrhau bod sylfeini a deunyddiau adeiladu’n addas ac yn cynnig arweiniad ar y deunyddiau gorau i’w defnyddio ar gyfer prosiect, yn seiliedig ar eu priodweddau unigol, costau prosiect ac amserlenni. Wrth i adeiladu symud tuag at ddyfodol cynaliadwy, bydd gwyddonwyr deunyddiau yn chwarae rhan allweddol wrth roi cyngor ar ddeunyddiau a thechnolegau adeiladu cynaliadwy. Defnyddir mathemateg wrth ddadansoddi data profion deunydd a chyfrifo costau defnyddiau.

Pensaer

Mae penseiri’n dylunio adeiladau ac yn llunio cynlluniau ar gyfer sut y bydd adeiladau newydd, wedi’u hadfer ac adeiladau sydd yn cael estyniad yn edrych, yn allanol ac yn fewnol. Maent yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill ym maes adeiladu i sefydlu cynllun, strwythur ac ymarferoldeb adeiladau, yn seiliedig ar gyllidebau, mesuriadau a gofynion y cleient. Mae penseiri yn sicrhau bod adeiladau’n ddiogel ac yn addas i’r diben, yn bodloni rheoliadau adeiladu ac yn gwella’r amgylchedd y cânt eu hadeiladu ynddo. Dylai fod gan benseiri ddealltwriaeth dda o geometreg a thrigonometreg, dylent drin hafaliadau yn hawdd a bydd angen y meddwl dadansoddol y mae mathemategwyr yn ei fynnu.

 

Ble i ddod o hyd i swyddi yn y diwydiant adeiladu?

Mae ystod eang o swyddi, cynlluniau i raddedigion a phrentisiaethau ar gyfer graddedigion mathemateg sydd â diddordeb mewn adeiladu yn cael eu hysbysebu’n rheolaidd ar Talentview. Gallwch hidlo’ch chwiliadau swydd yn ôl rôl swydd, a lleoliad a hefyd chwilio am hyfforddeiaethau rheoli, profiad gwaith, lleoliadau ac interniaethau. 

Mynd i mewn i’r diwydiant adeiladu heb radd?

Nid astudio ar gyfer gradd prifysgol yw’r unig lwybr y gallwch ei ddilyn i yrfa adeiladu broffesiynol. Gallech ddilyn cwrs coleg, cwblhau prentisiaeth neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr os oes gennych brofiad gwaith perthnasol.  

Canfod sut i ddechrau arni ym maes adeiladu