Rydych chi wedi gweld eich swydd adeiladu ddelfrydol, ond aethoch chi ddim i’r brifysgol. Ydi hi’n dal yn bosibl cael y swydd honno heb radd? Yr ateb byr yw ydw, ond yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi ambell ffordd o ddechrau arni ym maes adeiladu heb radd. P’un a oes gennych brofiad yn y diwydiant ai peidio, mae gwahanol rolau a chyfleoedd ar gael yn y sector adeiladu.  

Gwneud cais am brentisiaeth

Os oes gennych syniad o’r rôl yr hoffech chi weithio ynddi, gallwch wneud cais am brentisiaeth adeiladu. Maent yn agored i unrhyw un dros 16 oed, ac yn gyfuniad o waith ymarferol, dysgu yn y swydd a gwaith academaidd (gwaith ysgrifenedig ac weithiau arholiadau). Un o fanteision (mae llawer ohonynt) dechrau prentisiaeth yw y gallwch ennill arian wrth ddysgu a chael profiad ymarferol. Mae hyn yn golygu nad fydd gennych ddyledion enfawr fel rhai myfyrwyr. 

Pan fyddwch yn barod, mae gennym gyngor ar sut mae gwneud cais, o ddod o hyd i gyflogwr sy’n cynnig prentisiaethau, i brentisiaethau sydd ar gael yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. 

Cael profiad gwaith ym maes adeiladu

Mae profiad gwaith yn rhad ac am ddim ac mae’n golygu cysgodi rhywun mewn rôl adeiladu sydd o ddiddordeb, er mwyn dysgu mwy amdani drosoch eich hun. Mantais fawr i hyn yw’r cyfle i wneud cysylltiadau yn y diwydiant, a allai eich helpu chi yn ddiweddarach ar eich llwybr gyrfa. Byddwch hefyd yn gwybod a yw’r rôl yn addas i chi gan y byddwch yn gweld sut beth yw diwrnod arferol yn y rôl. Mae profiad gwaith hefyd yn rhoi sgiliau i chi y gallwch eu rhestru ar eich CV. Mae’n un o’r nifer o opsiynau i ddechrau arni i adeiladu heb radd. 

Hyfforddiant yn y gwaith a chwrs coleg rhan amser

Mae cyrsiau coleg ar gael ar gyfer swyddi adeiladu, ac mae hyd y cyrsiau a’r mathau o gymwysterau sydd ar gael yn amrywio. Yn ogystal ag astudio am gymwysterau NVQ a City and Guilds, gallwch hefyd gael cymwysterau BTEC, Safon Uwch neu TGAU yn dibynnu ar y swydd rydych yn chwilio amdani. Mae rhai'n gadael i chi astudio gartref neu ar-lein ac mae'r rhan fwyaf o gyrsiau am ddim, ond efallai y byddwch am gael profiad mwy ymarferol.  

Ar gyfer hynny, gallwch edrych ar hyfforddiant yn y gwaith, sy’n union fel y mae’n swnio. Rydych chi’n gweithio ac yn ennill arian wrth astudio am gymhwyster. Gallai hyn olygu bod yn rhaid i chi gael eich goruchwylio neu gael rhywun i gymeradwyo eich gwaith nes eich bod wedi cymhwyso’n llawn, ond mae’n rhoi profiad go iawn i chi yn y rôl, ac mae rhai pobl yn teimlo fod hyn yn eu helpu i astudio. 

Gwneud cais am yrfa adeiladu lefel mynediad

Mae rhai swyddi yn y diwydiant adeiladu yn caniatáu i chi ddechrau heb unrhyw brofiad o gwbl. Rydych chi’n dysgu wrth i chi fynd yn eich blaen, gan ddechrau gyda thasgau labrwr syml a symud ymlaen wrth i chi ddatblygu. Isod mae rhai o’r swyddi sy’n gadael i chi wneud hyn. 

Ar gyfer llawer o’r swyddi hyn, profiad gwaith ar safle adeiladu yw’r ffordd gyflymaf o ddechrau cael eich hyfforddi. Cofiwch, efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.  

Gosodwr brics

Mae Gosodwyr brics yn gweithio ar nifer o brosiectau, o safleoedd adeiladu masnachol enfawr i dai domestig a phrosiectau addurno. Gallwch ddechrau arni heb unrhyw brofiad fel labrwr safle adeiladu, ac yna derbyn hyfforddiant wrth i chi fynd yn eich blaen. Gallwch hefyd ddod o hyd i brentisiaeth neu gwrs coleg os yw’n well gennych chi. Cewch wybod popeth o ddisgwyliadau cyflog i oriau arferol ar gyfer gosodwr brics yma

Gweithredwr Craen

Nid oes unrhyw gymwysterau ffurfiol ar gyfer y rôl hon, ond mae’n golygu gyrru peiriannau trwm, felly bydd profiad fel labrwr safle bob amser yn ddefnyddiol. Gallwch ddefnyddio profiad gwaith hefyd, a allai eich helpu i ddysgu sgiliau eraill a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer rôl wahanol os ydych chi eisiau amrywiaeth. Rhai o’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer rôl gweithredwr craen lefel mynediad yw ymwybyddiaeth ofodol dda a dealltwriaeth o sut mae defnyddio a chynnal peiriannau ac offer. Dysgwch fwy am fod yn weithredwr craen.

Gweithiwr dymchwel

Nid oes angen cymhwyster swyddogol i fod yn weithiwr dymchwel, ond mae profiad gwaith, gwaith blaenorol ar safleoedd adeiladu ac unrhyw brofiad blaenorol o iechyd a diogelwch y cyhoedd i gyd yn fanteisiol. I hyfforddi fel gweithiwr dymchwel, rhaid i chi fod dros 18 oed, gan y byddwch yn gweithio gyda deunyddiau peryglus a pheiriannau trwm. Cewch ragor o wybodaeth yma

Gyrrwr wagen fforch godi

Mae sawl ffordd o gael swydd lefel mynediad fel gyrrwr wagen fforch godi, gan gynnwys profiad gwaith ar safle adeiladu. Mae gyrwyr wagen fforch godi yn symud deunyddiau trwm o gwmpas safleoedd adeiladu a rhaid iddynt gydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch. Mae prentisiaeth gyda chyflenwr deunydd adeiladu, warws neu gwmni gweithgynhyrchu yn ffordd dda o gael profiad o yrru fforch godi. 

Gweithiwr adeiladu cyffredinol

Mae gweithwyr adeiladu yn ymgymryd â llawer o wahanol dasgau ar safle adeiladu, gan gynnwys gwneud gwaith llaw yn ystod prosiect. Mae hyn yn ei gwneud yn rôl lefel mynediad wych gan y gellir adeiladu ar bob tasg ar gyfer rolau eraill yn ddiweddarach ar eich llwybr gyrfa. Gall cyflogwr gynnig hyfforddiant mewn maes adeiladu penodol hefyd. Dysgwch sut mae gwneud cais am swyddi gweithwyr adeiladu. 

Gweithiwr cynnal a chadw

Mae gweithwyr cynnal a chadw yn sicrhau bod popeth yn gweithio’n iawn ar safleoedd adeiladu, gan atgyweirio a gosod eitemau fel drysau neu sgyrtins. Mae prentisiaeth Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw gyda chwmni adeiladu yn ffordd dda o ddechrau gweithio yn y diwydiant, neu gallech gwblhau prentisiaeth ganolradd neu uwch mewn crefft fel plymio neu waith coed. Mae profiad gwaith ym maes DIY hefyd yn ffordd wych o wneud cysylltiadau a dysgu’r sgiliau ar gyfer y rôl hon. Rhagor o wybodaeth am rolau gweithwyr cynnal a chadw

Peintiwr ac addurnwr

Gall peintwyr ac addurnwyr weithio ar amrywiaeth eang o brosiectau adeiladu. Gellir dysgu’r sgiliau angenrheidiol yn y swydd, yn ystod profiad gwaith neu gallwch gwblhau prentisiaeth. Os ydych chi rhwng 16 a 24 oed, efallai y byddwch chi’n gymwys ar gyfer hyfforddeiaeth, cwrs byr (2 wythnos - 6 mis) sy’n eich helpu i gael profiad gwaith yn y rôl o’ch dewis. I weld rhagor o wybodaeth, gan gynnwys disgwyliadau o ran cyflogau, cliciwch yma

Cysylltwch â ni

Mae gyrfa adeiladu yn gwbl unigryw Edrychwch ar straeon pobl go iawn yn y diwydiant i weld beth sy’n bosib. 

Cysylltwch â ni ar ein cyfryngau cymdeithasol os oes gennych unrhyw ymholiadau: 

Instagram - @goconstructuk 

Facebook - @GoConstructUK 

Twitter - @GoConstructUK