Facebook Pixel

Trosolwg o’r gystadleuaeth plastro a systemau waliau sych

Mae arbenigwyr Plastro a Systemau Waliau Sych yn gosod leininau mewnol i adeiladau gan ddefnyddio systemau ffrâm ddur ysgafn, byrddau plastr a chynnyrch plastr.

Mae leiniwr sych yn creu waliau, ystafelloedd a choridorau newydd mewn adeilad. Maent hefyd yn gorchuddio pibellau a gwifrau, yn creu lle ar gyfer inswleiddio ac yn llyfnhau wynebau anwastad yn ystod gwaith adnewyddu. Mae leinwyr sych yn fedrus wrth adeiladu waliau mewnol ym mhob math o adeiladau, gan ddefnyddio parwydydd stydiau metel a dalennau o fwrdd plastr. Maen nhw hefyd yn gosod parwydydd sy’n gallu cael eu symud yn nes ymlaen os oes angen, ynghyd â nenfydau crog a lloriau wedi’u codi.

Mae’r gystadleuaeth hon wedi cael ei dylunio i adlewyrchu rôl plastrwr a leiniwr sych, a’r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg o'r gystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Rhaid i gystadleuwyr weithio ar sail goddefiannau o +/- 2mm
 • Bydd cystadleuwyr yn ennill marciau am gywirdeb dimensiynol, plymio, sgwario a lefelu eu gwaith yn ogystal â gorffeniad arwyneb
 • Bydd marciau’n cael eu colli am gamgymeriadau, arferion gweithio anniogel neu flêr a gorffeniadau o safon isel
 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na wneir hynny

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y Rowndiau Cymhwyso Rhanbarthol, yr amser hiraf y gellir gweithio ar y dasg yw 6 awr
 • Yn Rownd Derfynol Genedlaethol y DU, 18 awr yw’r amser hiraf y gellir gweithio ar y dasgl

Cymwyseddau Craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu gwneud y canlynol:

 • Dehongli darluniau
 • Gosod parwydydd allan, gan ganiatáu lle ar gyfer agoriadau a gwrthdroadau
 • Mesur a thorri waliau stydiau metel a byrddau plastr i ddimensiynau penodol
 • Gosod byrddau i waith styd yn unol â safonau’r diwydiant
 • Creu agoriadau mewn parwydydd
 • Tapio ac uniadu’r parwydydd sydd wedi’u cwblhau
 • Gosod gleiniau a thapiau ar agoriadau ac onglau allanol
 • Talu costau cwblhau pan fo angen
 • Cadw'r ardal waith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel
Dyluniwyd y wefan gan S8080