Facebook Pixel

Gosodwr ceginau

Mae gosodwyr ceginau yn gosod ceginau cyfan yng nghartrefi pobl ac mewn eiddo masnachol a gweithleoedd. Maent yn mesur ac yn cydosod pob uned cegin, ac yn torri a gosod wynebau gweithio gan gynnwys cornisau a phlinthau.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

43 - 45

Sut i ddod yn Gosodwr ceginau

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol mae angen i ffitwyr cegin eu hastudio yn yr ysgol i ddechrau gyrfa yn y diwydiant. Er hynny, mae'n helpu i gael TGAU, gan gynnwys A* - C mewn mathemateg a Saesneg neu gyfwerth fel Scottish Nationals neu Fagloriaeth Cymru, i helpu â'r cyfrifiadau rydych chi'n eu gwneud yn y rôl.

Mae gan lawer o ffitwyr cegin gymwysterau mewn crefftau eraill megis saernïaeth, plymio neu osod trydanol. Efallai y bydd cyflogwyr yn eich cyflogi os oes gennych brofiad mewn maes cysylltiedig megis gwaith coed, plastro neu deilsio.

Llwybr da i mewn i'r swydd yw trwy brentisiaeth adeiladu â chwmni lleol. Hefyd gallech chi wneud cwrs coleg megis Diploma Lefel 1, 2 a 3 mewn Gosod, er ei fod yn debygol y bydd cyflogwyr eisiau gweld bod gennych rywfaint o brofiad ym maes adeiladu.


Beth mae Gosodwr ceginau yn ei wneud?

 • Mesur mannau gwaith yn ôl y cynlluniau
 • Symud hen unedau allan
 • Gwybod ble mae'r pibellau a cheblau cudd
 • Mesur a thorri
 • Adeiladau unedau sylfaen, unedau wal ac unedau pantri
 • Gosod cornis/pelmet a godreon a  thoriadau arwynebau gwaith
 • Torri mannau ar gyfer sinc a phentan popty
 • Cwblhau'r toriadau meitr sydd eu hangen a'u gorffen ag ymylon arwyneb gwaith

Cyflog

 • Gall gosodwyr ceginau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 - £20,000
 • Gall gosodwyr ceginau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 - £35,000
 • Gall uwch neu feistr osodwyr ceginau ennill rhwng £35,000 - £50,000
 • Bydd gosodwyr ceginau hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr ceginau Mae gosodwyr ceginau yn gosod ceginau cyfan yng nghartrefi a gweithleoedd pobl. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ystafelloedd ymolchi Mae gosodwyr ystafelloedd ymolchi yn gosod bron bob rhan o ystafell ymolchi - ga...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Dodrefnwr siopau Defnyddir y term gosodwr siopau yn y sector contractio mewnol i nodi beth yw ans...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ystafelloedd gwely Mae gosodwyr ystafelloedd gwely yn gosod dodrefn ystafelloedd gwely, gan gynnwys...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080