Facebook Pixel

Gosodwr ceginau

Mae gosodwyr ceginau’n gosod ceginau mewn cartrefi a gweithleoedd. Fel gosodwr ceginau, byddech yn mesur ac yn cydosod unedau cegin, ac yn gosod cownteri yn unol â chynlluniau manwl, gan weithio o gwmpas pibellau cudd a theclynnau.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

43-45

Sut i fod yn osodwr ceginau

Mae sawl ffordd o ddod yn osodwr ceginau. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn osodwr ceginau, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Efallai bod eich coleg neu eich darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau a fyddai'n eich helpu i fod yn osodwr ceginau, fel Tystysgrif Lefel 1 neu 2 mewn Gwaith Coed ac Asiedydd, Diploma Lefel 2 mewn Plymio neu Ddiploma Lefel 2 mewn Ystafelloedd Gosod.

Bydd angen y canlynol arnoch:

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda gosodwr ceginau’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolraddol mewn ystafelloedd gosod, gwaith aseidydd, teilsio neu blymio i fod yn osodwr ceginau.

Bydd angen i chi gael hyd at 2-3 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg,  i fod yn brentis.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad neu gymwysterau cyfredol ym maes gosod ystafelloedd ymolchi, dodrefnu siopau, gwaith saer, plymio, teilsio neu osod offer trydanol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd fel gosodwr ceginau. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i osodwr ceginau mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gosodwr ceginau. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr ceginau: 

 • Sylw i fanylion
 • Sgiliau mathemategol da
 • Dealltwriaeth o adeiladu a phrosiectau adeiladu
 • Sgiliau da o ran gweithio mewn tîm 
 • Sgiliau dylunio a gwybodaeth amdano
 • Y gallu i weithio’n dda gyda’ch dwylo.

Beth mae gosodwr ceginau yn ei wneud?

Fel gosodwr ceginau, chi fydd yn gyfrifol am osod a ffitio ceginau. Gall y tasgau bob dydd gynnwys cael gwared ar unedau presennol a mesur ar gyfer rhai newydd. Bydd angen i chi allu dilyn cynlluniau technegol i weithio o amgylch pibellau cudd ac unedau. Efallai y byddwch yn dewis arbenigo mewn un maes o osod ceginau, fel teilsio, gwaith saer, plymio neu fwy.

Mae swydd gosodwr ceginau’n cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Mesur ardaloedd gwaith yn ôl cynlluniau
 • Symud â chael gwared ar hen unedau, cyfarpar ac addurniadau
 • Ymchwilio i leoliadau pibellau a cheblau cudd
 • Mesur a thorri cownteri
 • Adeiladu unedau sylfaen, unedau wal a chypyrddau
 • Gosod cornisiau, pelmedau, plinthau a chownteri
 • Torri lle allan ar gyfer sinciau, poptai a hobau
 • Defnyddio amrywiaeth o offer llaw ac offer pŵer
 • Teilsio waliau a gosod lloriau
 • Cadw at ganllawiau iechyd a diogelwch caeth.
 • Gweithio yng nghartref neu fusnes y cleient. 

Sut beth yw bod yn osodwr ceginau?

John Stewart


Faint o gyflog allech chi ei gael fel gosodwr cegin?

Mae’r cyflog disgwyliedig i osodwr ceginau yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gosodwyr ceginau sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall gosodwr ceginau hyfforddedig gyda pheth profiad ennill £20,000 - £35,000
 • Gall uwch osodwyr ceginau / meistr yn y grefft o osod ceginau ennill £35,000 - £50,000*
 • Gosodwyr ceginau hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gosodwr ceginau: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gosodwr ceginau, gallech symud i rôl debyg fel gosodwr ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd gwely neu ddodrefnwr siopau.

Gallech chi arbenigo mewn maes adeiladu fel gwaith coed, plastro neu blymio, neu fod yn amcangyfrifwr.

Fel arall, gallech symud ymlaen i swydd uwch a bod yn oruchwyliwr, arweinydd tîm neu reolwr prosiect.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr ceginau Byddwch yn gweithio mewn eiddo domestig a masnachol, ac yn adeiladu ac yn gosod ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd Tîm Adeiladu Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa fel Goruchwyliwr Galwedigaethol. Byddwch yn g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae’r gwaith yn golygu cyfrifo cost cyflenwi cynnyrch neu wasanaethau i gleienti...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080